Zmniejszenie niepokojów w przedsiębiorstwie

Odejście członka kadry kierowniczej rzadko jest wyłącznie jego sprawą, dotyka ono również współpracowników, działów, z którymi współpracuje, kolegów na równorzędnych stanowiskach, a czasami także członków wyższego personelu zarządzającego. Intensywne roztrząsanie tego pro-blemu prowadzi do niepokojów w przedsiębiorstwie, co nie wpływa dobrze na wydajność pracy. Konieczność opowiedzenia się po czyjejś stronie może też spowodować tworzenie się wrogich obozów wśród personelu. Fakt, że odchodzący z firmy pracownik przedstawia w złym świetle praco-dawcę, może wywołać spadek zaufania wobec przedsiębiorstwa u pozosta-łych pracowników. Gdy obecnie zastanawiamy się nad sposobami zwięk-szenia lojalności wykwalifikowanych specjalistów i menedżerów wobec firmy, z pewnością musimy zwrócić szczególną uwagę na kwestię postępo-wania przedsiębiorstwa wobec zwalnianych członków kadry kierowniczej.

Niepokoje powodujące zmniejszenie produktywności są wyjątkowo duże, gdy redukcja personelu dotyczy całych działów lub filii zakładu. Pracownicy zajmują się wówczas głównie dyskusjami na temat grożących wypowiedzeń. Coraz częściej pojawia się postawa „psychicznego wycofa-nia się”, nasila się nieufność i rywalizacja między pracownikami, których straszy widmo zwolnienia, maleje otwartość w kontaktach z przełożonymi i kolegami. Im mniej zatem jasnych informacji na temat procesu redukcji zatrudnienia i outplacementu, tym bardziej zmniejsza się efektywność przedsiębiorstwa. Doświadczenie uczy również, że w sytuacji prawdopodobnej redukcji zatrudnienia jako pierwsi odchodzą ci pracow-nicy, których firma chciałaby zatrzymać. Im wcześniej więc firma zaoferuje pomoc psychologiczną i merytoryczną w ramach programów out-placementu zarówno członkom kadry kierowniczej, jak i pracownikom, których zatrudnienie regulują układy zbiorowe pracy, tym mniejsze po-niesie straty niematerialne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>