Zarządzanie kontrolingiem

racjonalne wykorzystanie środków finansowych oraz wszystkich zasobów przedsiębiorstwa o ujednolicenie całości działań przedsiębiorstwa, czyli zapewnienie spój-ności działań wszystkich jednostek organizacyjnych.

Ze względu na zarządzanie kontroling powinien umożliwić przyszło-ściową strategię długo i średnioterminową, orientację na zasoby, które będą dostępne w przyszłości, stworzyć warunki, gdzie klienci i korzyści jakie może im zapewnić firma są w centrum zainteresowania. Prawidłowa sytuacja wy-maga systematycznego rozpoznawania przyszłych stanów firmy i otoczenia z uwzględnieniem wynikających stąd szans i zagrożeń. Kontroling powinien stwarzać możliwości zagospodarowania szans poprzez realizowanie takich rozwiązań, które pozwalają firmie zdobywać przewagę nad konkurencją. W tym ujęciu zysk nie jest podstawowym celem firmy, lecz prostą konse-kwencją wynikającą z realizacji właściwej strategii. Działalność nie jest prowadzona „na oślep” w celu zdobycia za wszelką ceną pieniędzy, lecz jest formą, w jakiej zdrowy organizm dba o przyszłość i rozwój własny oraz pracowników.

W ostatnich latach wzrasta również rola kontrolingu operacyjnego. Jest on intensywnie wykorzystywany przy procesach sporządzania budżetu, kontroli kosztów i monitorowania zmian na poziomie kapitału pracującego oraz płynności finansowej firmy. Kontroling strategiczny i operacyjny po-winien być wprowadzony jednocześnie już na pierwszym etapie samego tworzenia i wdrażania. Działania i wyniki kontrolingu strategicznego muszą być uwzględniane w działaniach operacyjnych. System kontrolingu przynosi wymierne efekty ekonomiczne przekładające się na oszczędności w zasobach finansowych, jak również upraszcza procesy rozwiązują problemy organizacyjne zarówno w małych jak i dużych jednostkach organizacyjnych. Umożliwia bieżącą analizę stanu zaawansowania przez odpowiednie raportowanie, sugeruje działania oparte na analizie korzystającej z systemu bazy wiedzy o wykonywanych już zadaniach i powstałych problemach. Stwarza możliwość odpowiedniego zabezpieczenia bieżących środków pie-niężnych i lepszą możliwość ich lokaty, zwiększa dyscyplinę pracy w trakcie realizacji zadania, zwiększa elastyczność w podejmowaniu decyzji cen-tralnych, wynikającą z posiadania precyzyjnej informacji oraz możliwość wskazania „wąskich gardeł” ze względu na czas realizacji zadań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>