Zarządzanie Jako proces decyzyjny.

Najbardziej syntetyczną definicję zarządzania jako procesu decyzyj-nego, sformułować może w sposób następujący:„zarządzanie jest to proces decyzyjny realizowany na wielu poziomach organizacji, który ma zapewnić eliminację wykrytych zagrożeń, wykorzystywanie zarysowu-jących się szans oraz efektywne spełnianie przez organizację wszystkich funkcji niezbędnych do osiągania postawionego celu” (Zawiślak, 1982, s. 44, Gliński, Kuc, 199, s. 26).

Nie ma wątpliwości, że istotą zarządzania jest proces decyzyjny, a do-bre zarządzanie to po prostu prawidłowe decyzje. Innymi słowy takie decyzje, które pozwalają na skuteczną eliminację zagrożeń, bezbłędne wykorzy-stywanie nadarzających się szans oraz zapewniają utrzymanie wysokiej wydajności w codziennych działaniach organizacji. Trafność decyzji w pro-cesie zarządzania organizacją nie zależy tylko od jakości kadry kierowniczej. Zdarzają się przypadki, że została podjęta zła decyzja przez ludzi, których kwalifikacje nie budzą żadnych wątpliwości. Ujmując rzecz trochę żartobliwie, można powiedzieć, że właśnie dzięki temu, iż zdarzają się nie-mądre, nieracjonalne, w skutkach katastrofalne decyzje podejmowane przez rozsądnych, inteligentnych ludzi rozwinęła się nauka o zarządzaniu.

Skoro trafność podejmowanych decyzji zależy nie tylko od kadry kie-rowniczej należy zadać pytanie: od czego jeszcze ona zależy? Jakość podję-tych decyzji zależy od systemu zarządzania. „Autorstwo decyzji podjętej w ramach konkretnej organizacji przez konkretnego osobnika przesuwa się

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>