Zarządzanie – definicyjny zawrót głowy.

Definicji pojęcia „zarządzanie” jest tak wiele jak wielu jest autorów piszących przez całe stulecie na temat tego fascynującego procesu. T. Pszczołowski w „Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji” podaje definicję zarządzania, w której mówi, że jest to „działanie polegające dysponowaniu zasobami ponieważ do zasobów najważniejszych należą lu-dzie, zasobami są pieniądze, przez nie oddziaływuje się na łudzi, zarządzanie wiąże się z kierowanie i bardzo często używa się łącznie terminów „or-ganizacja i zarządzanie” (Pszczołowski, 1978, s. 288). Zarządzaniu poświęcony jest dział nauk praktycznych, zaliczany często do nauk organi-zacyjnych (management sciences), który zaczął się kształtować pod wpływem tayloryzmu jako nauka organizacji (scientific management), od szeregu lat w literaturze przedmiotu spotykamy wiele kierunków naukowego zarządzania, które proponują swoje „punkty widzenia” na to, co jest najważniejsze, na przykład personel, stosunki międzyludzkie, style kierowania, podejmowanie optymalnych decyzji, doradztwo organizacyjne, przepływy informacji, planowanie, koordynacja, administracja, kontrola, wprowadzenie postępu technicznego, innowacje, reorganizacja, stan równowagi. W li-

teraturze anglosaskiej, i za jej pośrednictwem w innych wymieniane są róż-nego rodzaju koncepcje zarządzania, na przykład przez zadania (management by tasks), przez rezultaty (management by results), przez motywację (management by motivation), przez zysk (management by profit), przez re-agowanie na wyjątki (management by exception), a nawet proponuje się technikę zarządzania zespołowego – poprzez narady, konferencje (manage-ment by conference). Dla zarządzania systemowego (management by sys-tems), w skład którego zalicza się zarządzanie przez cele (management by objectives), owe rozliczne zarządzania są tylko elementami i dla konkretnej organizacji projektuje się system zarządzania przy wykorzystaniu wybranych i potrzebnych w danym przypadku „punktów widzenia”, metod, technik i stylów zarządzania.

Odwołując się do teorii przedstawionej przez H. Steinmana i G. Shrey- ogga (1998) można stwierdzić, że ich definicja zarządzania jest próbą przed-stawienia zarówno podejścia instytucjonalnego jak i podejścia funkcjonal-nego. W podejściu instytucjonalnym menedżera (osobę odpowiedzialną za proces zarządzania) definiuje się jako osobę, której powierzono uprawnienia decyzyjne, natomiast w podejściu funkcjonalnym określa się zarządzanie przez zakres czynności (planowanie, organizowanie, kontrolę) niezbędne do realizacji zadań przedsiębiorstwa, abstrahując do powierzonych wcześniej stanowisk.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>