Zapowiedź

Zapowiedź, że teraz przeprowadzę z nim szereg testów psychologicz-nych, przyjmuje z oczekiwanym sceptycyzmem. Podobnie jak większość menedżerów obawia się „obnażenia” czy „duchowego striptizu”, który daje rozmówcy zbyt duży wgląd w jego prywatność. Przypuszczam, że ludzie nawykli do sprawowania kontroli nad innymi obawiają się udzielać zbyt wielu informacji o sobie, gdyż boją się, że wiedza ta zostanie wykorzystana w niewłaściwym celu. Gdy wyjaśniam klientowi, że wyniki testów przydadzą się przede wszystkim jemu samemu i że nie mam żadnych możliwości, by zdobyte wiadomości wykorzystać przeciwko niemu, wyraźnie się odpręża.

Następnie pan Kramer – podobnie jak wielu innych menedżerów – zadaje pytanie, w jakim stopniu można wpłynąć na wyniki testów, udzielając fałszywych odpowiedzi. Psychologowie odpowiadają, że to niemożliwe, na co klienci z dumą oświadczają, że oni na przykład już przy czytaniu pytań wiedzieli, jaki jest ich cel i jaka odpowiedź pozwala uzyskać określony rezultat. Mówię wówczas, że według mnie chęć wykreowania nieadekwatnego obrazu własnej osoby świadczy o pewnej niedojrzałości, i zachęcam do potraktowania testów jako okazji do samopoznania i do wyciągnięcia na ich podstawie wniosków, jak poprawić poziom świad-czonych usług i zwiększyć satysfakcję z wykonywanej pracy.

W czasie realizacji programu outplacementu – kiedy klient czuje się bezpiecznie – można ponadto postarać się przełamać jego strach przed testami psychologicznymi. Warto również przedstawić klientowi stosowane w przedsiębiorstwach metody przeprowadzania testów. Wyjaśniam więc, z jakich procedur korzysta się w firmach i jakie wnioski wyciąga się na ich podstawie. Wskazuję na ograniczenia testów psychologicznych, ale jednocześnie podkreślam, że przedsiębiorstwa zatrudniają psychologów, którzy wyspecjalizowali się w przeprowadzaniu testów kwalifikacyjnych i bardzo mocno wierzą w ich skuteczność. Klienci powinni więc rozwią-zywać je bez lęku, ale traktować z pełną powagą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>