Wykorzystanie poszczególnych funkcji zarządzania

Na każdym z tych poziomów władzy menedżerskiej potrzebne są od-powiednie umiejętności rozumiane jako trwałe zdolności do rozwiązywania problemów w sposób sprawny i skuteczny. Konieczne jest także odgrywanie konkretnych ról rozumianych jako zadania do spełnienia.

Każdy więc poziom zarządzania stawia menedżerom określone wy-magania pod względem wiedzy, fachowości, odpowiedzialności, wyobraźni i elastyczności działania. Zmiany, jakie zachodzą obecnie w zarządzaniu, a także zarysowujące się ich tendencje, wskazują, że wymagania wobec me-nedżerów stale rosną i rosnąc też będą w przyszłości. Ze względu na złożo-ność sytuacji trudno sobie wyobrazić obecnie kierowanie firmą bez stoso-wania metod naukowych. W przyszłości skomplikuje się ono jeszcze bardziej, gdyż złożoność i zmienność otoczenia, a także samej firmy wzrośnie, co wymagać będzie identyfikacji i kojarzenia większej liczby zmiennych czynników, systemowego podejścia i prognozowania.

Wykorzystanie poszczególnych funkcji zarządzania narzuca menedże-rom pewne role, jakie muszą odgrywać, naturalnie zależnie od specjalności i szczebla hierarchii. Kanadyjski specjalista od zarządzania, H. Mintzberg, śledząc dokładnie pracę menedżerów amerykańskich (dyrektorów) zapro-ponował pewien kanon analizy funkcji menedżerskich grupując je wedle

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>