Wydajność pracy

wydajność pracy zależy w dużym stopniu od stosunków pracownika z ko-legami i przełożonymi, a także od sposobu rozwiązywania jego osobistych problemów w zakładzie pracy i poza nim (np. w domu, w otoczeniu sąsiedzkim) pieniądze nie są jedynymi bodźcami oddziaływującymi na stosunek do wykonywanych czynności,

człowiek jest z natury „zwierzęciem społecznym” i z tej racji należy do jakiejś grupy społecznej, a interakcje z innymi osobami mają istotny wpływ na jego zachowanie się,

specjalizacja nie zawsze prowadzi do zwiększenia efektywności pracy, zmiana w wykonywaniu czynności często przyczynia się do wzrostu za-interesowania pracą i podniesienia wydajności,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>