Wsparcie po otrzymaniu wypowiedzenia

Wszystkim pracownikom przyda się wsparcie w naładowanej emocjami sytuacji. W wypadku zwolnień menedżerów jestem przede wszystkim pro-szona o towarzyszenie od początku procesowi ich rozstawania się z firmą i o pomaganie obu stronom w obiektywnej ocenie wydarzeń. Jako neutralna pośredniczka potrafię dopomóc w nawiązaniu dialogu między przed-siębiorstwem a menedżerem, wpływać pozytywnie na obustronną gotowość do podjęcia negocjacji i przedstawiać propozycje, jak w trudnej sytuacji znaleźć dla pracownika możliwie najlepsze rozwiązanie.

Moim zadaniem jako konsultantki ds. outplacementu nie jest nakła-nianie menedżera do podpisania umowy rozwiązującej stosunek pracy. Działając na zlecenie przedsiębiorstwa oraz w interesie klienta, muszę zdawać sobie sprawę, że często balansuję na linie. Mogę jednak uzmysłowić klientowi pozytywne aspekty odejścia z firmy, opierając się na głębokim przekonaniu, że w wielu wypadkach uczciwe rozstanie z przedsię-biorstwem może być dla menedżera w dalszej perspektywie lepszym rozwiązaniem. A to dlatego, że decyzję o zwolnieniu często należy trakto wać jako efekt trwających od dłuższego czasu przeniesień ze stanowiska na stanowisko, przydziału niesprecyzowanych zadań lub degradacji, które tak czy owak nie przyczyniają się do poprawy samopoczucia i zwiększenia efektywności pracownika.

Ze względu na koszty rzadko można przeznaczyć tyle samo czasu na program outplacementu dla pracowników zajmujących stanowiska nie- kierownicze. Na podstawie wieloletnich doświadczeń mogę jednak stwierdzić, że także i w tym wypadku profesjonalne wsparcie pomaga pra-cownikom i może przyczynić się do zmniejszenia niepokojów w przedsię-biorstwie w okresie, w którym są podejmowane decyzje o zwolnieniach .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>