Wskaźnik typu osobowości Myers-Briggs

Ze względu na to, że wskaźnik typu osobowości Myers-Briggs jest jednym z filarów realizowanych przez nas programów outplacementu, zajmiemy się nim szczegółowo. Test ten odwołuje się do klasyfikacji zaproponowanej przez psychoanalityka C.G. Junga, który założył, że ludzkie zachowania i sposób myślenia można sprowadzić do czterech podstawowych typów. W ciągu życia przyswajamy sobie pewne strategie zachowania i myślenia, rozwijamy preferencje dla określonych wzorców zachowania, nawyków myślowych oraz sposobu, w jaki nawiązujemy kontakty z innymi ludźmi bądź rozwiązujemy problemy. Amerykańskie psycholoż- ki Isabell Myers i Catherine Briggs opracowały na tej podstawie Myers- -Briggs Type Indicator, czyli wskaźnik typu osobowości (MBTI). Jest on dzisiaj wykorzystywany na całym świecie podczas rekrutacji, w szkoleniach dla pracowników i w ramach coachingu.

Główną zaletą MBTI jest według mnie to, że ludzkie zachowania czy postawy nie są w tym teście wartościowane, lecz opisywane. Badane osoby uznają z reguły wynik testu za trafny opis ich osobowości, ukazujący ich mocne strony, ale także słabości lub zagrożenia, które mogą wynikać z ich struktury psychicznej. Rozumieją, jakie postawy leżą u podstaw ich zachowań lub hierarchii wartości. Często po zapoznaniu się z wynikami testu klienci samokrytycznie zwracają uwagę na pewne wady, które mogą wynikać ze specyficznego ukształtowania ich osobowości.

Przede wszystkim jednak dzięki MBTI udaje się lepiej rozumieć za-chowania, hierarchie wartości i sposoby działania innych ludzi, a zatem wyostrza się umiejętność empatii i zwiększa tolerancja wobec otoczenia. Zachowania byłych kolegów z pracy nie uznaje się już z założenia za wrogie. Klienci zaczynają rozumieć naturę swoich konfliktów ze zwierzchnikami lub współpracownikami, dzięki czemu być może unikną ich w przyszłości. MBTI pomaga rozumieć zachowania i oczekiwania pracowników, kolegów lub przełożonych i odpowiednio na nie reagować.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>