Władza i autorytet pomagają

Fundamentem „menedżerskiego” zachowania się w firmie jest posia-dana władza i jego autorytet. Władza menedżerska wynika ze stopnia hie-rarchii i osobistych umiejętności. Każdy menedżer musi dysponować władzą, by działać efektywnie. Władza bowiem oznacza szanse przeprowadzenia własnej woli w jakimś środowisku i polega na możliwości wywierania wpływu jednej osoby na inne.

Władza pozwala na pewność postępowania, ale nie jest ona wielkością absolutną, gdyż zależy zawsze od osobowości tego, kto ją sprawuje i od możliwości oraz natężenia oporu ze strony podległych pracowników. Nie jest więc ona stosunkiem jednostronnym, lecz dwustronnym regulującym współżycie społeczne i współpracę w przedsiębiorstwie. Zakres władzy określają kompetencje przypisane prawnie, bądź organizacyjnie danemu środowisku, ale w rzeczywistości zależy on także od takich czynników, jak: sytuacja gospodarcza firmy, środki będące w dyspozycji menedżera, znajo-mość technik zarządzania, dopływ informacji, poparcie z „góry”, ingerencja

rządu, szczególna sytuacja polityczna, itp. Toteż może się zdarzyć, że me-nedżer ma tylko władzę potencjalną, nie zaś rzeczywistą, zwłaszcza jeżeli nie ma dostępu do właściwych informacji i gdy jest uwikłany w konflikty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>