W odniesieniu do jednostki

W odniesieniu do jednostki zwiększenie nacisku kontrolnego prowadzi do dyskomfortu i obniżania poczucia wartości. Przeciwdziałanie w tym wypadku jest trudniejsze, ponieważ żadna forma kontroli nigdy nie jest wolna od przykrych skojarzeń i odczuć. Ich źródłem są nieprzyjemne fakty, których ujawnienie prowadzi do krytyki, działa więc stresująco. Wobec nie- odzowności kontroli, wynikającej z potrzeby doskonalenia zarządzania sys-temami gospodarczymi i przystosowania ich do zmiennych warunków oto-czenia, łagodzenie niechęci pracowników wobec kontroli, jest jednym z ważniejszych warunków podnoszenia jej skuteczności. Jeśli kontroli wy-eliminować się nie da, to najlepszym sposobem pogodzenia się z jej obec-nością, jest polubić ją. Od czasu do czasu pojawiają się różne propozycje

zmierzające do neutralizowania społecznej i indywidualnej niechęci do kon-troli. Akcentuje się w nich potrzebę silnego powiązania funkcji planowania z funkcją kontrolną. Planowanie jest funkcją inicjującą, celo-

i wzorcotwórczą. Wszystkie problemy występujące w tej funkcji znajdują swoje odbicie w ostatniej, kończącej cykl zarządzania funkcji kontroli. Cho-dzi tu zwłaszcza o nieodpowiednio sformułowane zadania i miary (wskaźniki) realizacji, które są odniesieniami dla porównań (ocen) w procesie kontroli. Błędy popełnione w ostatniej fazie planowania, właśnie fazie formułowania zadań i niewłaściwe oceny (kryteria ocen) mogą potęgować niechęć do sys-temu kontroli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>