Usługi outplacementowe jako wsparcie w procesie redukcji zatrudnienia

Przedsiębiorstwo często angażuje konsultantów ds. outplacementu, gdy wprawdzie zapadły już decyzje o redukcji zatrudnienia, ale nie ustalono jeszcze warunków realizacji tego procesu. Jeżeli zwalnia się pojedyncze osoby, konsultant pracuje nad tym, by ich odejście z przedsiębiorstwa przebiegało w sposób jak najmniej konfliktowy. Może on zaproponować takie postanowienia w umowie rozwiązującej stosunek pracy i ustalającej tryb rozstania z firmą, które nie pociągają za sobą wysokich kosztów, a w dłuższej perspektywie przynoszą korzyści i klientowi, i przedsiębiorstwu.

Konsultant ds. outplacementu jako ekspert specjalizujący się w procesach rozstawania się pracowników z firmą może w wypadku dużych redukcji zatrudnienia już na wstępie pośredniczyć w rozmowach między zarządem, działem personalnym i radą pracowniczą oraz przedstawiać własne propozycje odnośnie do całości koncepcji. Może pełnić rolę po-mocniczą podczas negocjacji między działem personalnym a radą pra-cowniczą. Ta ostatnia często niewiele wie na temat usług outplacemento- wych lub też ulega popularnym uprzedzeniom. Nierzadko też fakt, że to pracodawca poleca usługi konsultanta, powoduje od razu całkowite ich odrzucenie. Doświadczenie jednak dowodzi, że rozmowy z przedstawi-cielami rady pracowniczej potrafią szybko rozwiać tego typu zastrzeżenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>