Umiejętności menedżerów

posiadanie wizji rozwoju przedsiębiorstwa i rozumienie konieczności zmian jako podstawy kreatywnych i zyskownych działań oraz łączenia zagadnień bieżących z perspektywicznymi

odczuwania potrzeby uzupełniania zdobytej już wiedzy oraz rozszerza-nia praktycznych umiejętności kierowniczych i dążenie do osiągnięcia wysokiego poziomu profesjonalizmu (swoistego mistrzostwa w działaniu).

Umiejętności menedżerów stanowią podstawę ich kompetencji, rozu-mianą jako zasób wiedzy (kwalifikacje formalne) i praktycznych umiejętności przyswojonych sobie w toku wieloletniej pracy na stanowisku kierowniczym (tzw. doświadczenia zawodowe), a także formalnych uprawnień do określonego działania. Efektywni menedżerowie odznaczają się nie tyle niezmiennymi cechami, ile raczej umiejętnością przyjmowania różnych po-staw, które – zależnie od okoliczności potrafią skutecznie wykorzystać. Traktują oni proces zarządzania jako funkcję samodzielności i kompetencji oraz dojrzałości pracowników do samodzielnego działania, odpowiednio or-ganizując, bądź poszerzając uprawnienia do współdecydowania.

I znów w zarysowanym modelu, podobnie jak i w poprzednich umie-jętności kontrolne menedżerów nie są brane pod uwagę, nie liczą się. Czy można skutecznie wywiązywać się z powinności kierowniczych nie posia-dając podstawowych atrybutów „dobrego kontrolera”? Spróbujmy na to py-tanie odpowiedzieć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>