Uiejętności diagnostyczne

umiejętności diagnostyczne i analityczne (design skill) – umiejętność analizowania i diagnozowania problemów w organizacji, badania ich symptomów i opracowania racjonalnych rozwiązań, a więc zaprojektowa-nia właściwej reakcji w danej sytuacji i powzięcia rozsądnej decyzji.

Profesjonalnemu menedżerowi przypisuje się dzisiaj różne, bardzo ko-rzystne cechy (Penc, 2). Uważa się, że musi on mieć zarówno autorytet formalny jaki nie formalny zasadzający się na władzy, umiejętnościach fa-chowych (kompetencji) i racjonalności działania (kreatywności). Musi on mieć osobowość „wartą” tego aby go wysłuchać. W świetle opinii różnych

specjalistów, zajmujących się zarządzaniem, cechy wybitnego menedżera to: $ wysokie kwalifikacje zawodowe (doskonały specjalista), wiedza psychologiczna i zdolności organizatorskie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>