Uczciwe załatwianie spraw

<§> zdolność do działania pod naciskami zewnętrznymi, utrzymanie spraw-ności w sytuacjach różnych napięć i świadomość granic własnych moż-liwości (odporność na frustracje i obciążenia fizyczne)

uczciwe załatwianie spraw z innymi partnerami (uczciwość i wiarygodność poczynań), tworzenie atmosfery szczerości i otwarcia, uprzejmości, wyrozumiałości, jasne wyrażanie swoich myśli

poczucie własnej wartości, pewność siebie, przedsiębiorcze myślenie, zdolność przewidywania i przekonywania, umiejętność godzenia racjo-nalności z intuicją

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>