Trzeba zawsze pamiętać, że kontrola jest środkiem, a nie celem

Przypomniał pogląd innego, słynnego inżyniera Harringtona Emerso- na, który mówiąc o kontroli (sprawozdaniu) jako o jednej ze swoich dwunastu zasad wydajności, podkreślał ze szczególnym naciskiem, że musi być ona dokładna, wystarczająca, nieustanna (ciągła) i niezwłoczna. Nie można było lepiej i dosadniej zdefiniować najważniejszych zalet skutecznej kontroli. Brak którejkolwiek z nich lub mniejsza ich doskonałość w wysokim stopniu osłabia wartość i skuteczność kontroli. Między tymi zaletami powinna jednak istnieć pewna równowaga. Skuteczność kontroli może ucierpieć, np. jeżeli z powodu zbyt daleko posuniętej dokładności obniża się ciągłość lub niezwłoczność kontroli. Nie należy również dla ciągłości lub niezwłoczno- ści zbyt daleko posuwać się w zmniejszeniu dokładności kontroli. Prócz tego stopień tych zalet powinien być dostosowany do ważności kontrolowanego czynnika – byłoby rzeczą nierozsądną stosować bardzo dużą dokładność tam, gdzie nie ma ona wielkiego znaczenia, lub np. ubiegać się o zbytnią ciągłość kontroli, jeżeli można bez uszczerbku dla jej skuteczności sprawdzać dany czynnik co jakiś czas tylko. Wreszcie kontrola, w myśl głównego celu naukowej organizacji – osiągnięcia największego wyniku użytecznego przy mniejszym nakładzie środków – nie powinna być zbyt złożona i kosztowna.

Przy tej okazji wypowiedział K. Adamiecki myśl, która na trwałe za-pisała się w literaturze naukowej. „Trzeba zawsze pamiętać, że kontrola jest środkiem, a nie celem. Jeżeli więc można mówić o zbyteczności lub zmniejszeniu kontroli, to tylko rozumiejąc pod tym jej niepotrzebny nadmiar, nigdy zaś samą zasadę kontroli” (197, s. 233).

Był K. Adamiecki prekursorem idei „kontroli strategicznej”. Twierdził mianowicie, że aby pierwsze zadanie kontroli mogło być wykonane w sposób najprostszy i jednocześnie najskuteczniejszy, kontrola powinna uwzględniać stopień ważności czynników, które mają jej podlegać. Pod tym względem przy ustalaniu ogólnego programu kontroli i wszystkich jej szczegółów należy kierować się metodą podobną do metody stosowanej

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>