Technika zarządzania przez delegowanie

Jedną z najpowszechniej stosowanych technik jest zarządzanie przez delegację Opiera się ona na założeniu, że dzielenia się z pracownikami uprawnieniami do podejmowania decyzji sprzyja ich zaangażowaniu, a w efekcie i sprawności organizacji. Zasadą, jaką przy delegowaniu powinni kierować się przełożeni, jest delegować tak nisko jak to jest możliwe i jednocześnie w takim zakresie jak to jest konieczne. Dla skutecznego sto-sowania techniki zarządzania przy delegowaniu konieczne jest istnienie w organizacji systemu norm obowiązujących w procesie zarządzania. Pozwalają one lepiej przewidzieć zachowania innych członków organizacji a zarazem ułatwiają spełnienie ich oczekiwań. Kolejnym warunkiem zapewniającym prawidłowość stosowania tej techniki oraz podnoszącym skuteczność jej stosowania jest tworzenie sztabów doradczych, których zadaniem jest pomoc merytoryczna pracownikom, na których delegowano rozszerzony zakres uprawnień.

Technika zarządzania przez delegowanie jakkolwiek może wywołać tendencję do biurokratyzowania organizacji i trudności w ustalaniu wza-jemnych powiązań kompetencyjnych, jest przydatna szczególnie w fazie tworzenia i utrwalania rozwiązań organizacyjnych w nowych instytucjach.

Jest również przydatna jako technika odciążająca kierowników wyższego szczebla od podejmowania rutynowych, standardowych decyzji i pozwalająca im skupiać się na decyzjach strategicznych i podstawowym znaczeniu dla organizacji oraz nietypowych. Jest również przydatna do podnoszenia praktycznych umiejętności niższych szczebli, przygotowywania ich do objęcia wyższych stanowisk w organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>