System zarządzania

System zarządzania rozumiany tak, jak został wyżej przedstawiony może służyć do opisu i oceny logiki konstrukcji procesu, a także do oceny sprawności sposobów zarządzania konkretnymi organizacjami. Można potraktować go również jako postulowany model zarządzania organizacją: pojedynczym przedsiębiorstwem czy bardzo złożonym systemem społeczno-gospodarczym. Nieco inne spojrzenie na system zarządzania organizacją prezentuje B. Pełka (1995), który pod pojęciem system zarządzania organizacją rozumie wzajemnie ze sobą powiązany zbiór elementów (funkcji, zasad, metod, technik i procedur), którymi posługujemy się dla skoordynowania pracy ludzi, aby osiągnąć cele całego systemu. Elementy wymienione w powyższej definicji można nazwać podsystemami systemu zarządzania organizacją, są nimi:

Podstawową rolę w tak rozumianym systemie zarządzania odgrywa polityka organizacji, w oparciu o nią jest formułowana i realizowana strategia organizacji. Polityka organizacji jest działalnością polegającą na wyznaczaniu celów i zadań oraz podejmowaniu działań zmierzających do ich realizacji. Analizując cele i zadania należy wziąć pod uwagę horyzont czasowy tzn. rozróżnić cele i zadania taktyczne od strategicznych. Trafność i skuteczność polityki przedsiębiorstwa warunkowana jest zgodnością jej treści z merytorycznymi założeniami strategii rozwojowej organizacji. Pozostałe elementy systemu zarządzania są pochodnymi dwu pierwszych składników. W porównaniu z wcześniej przedstawioną koncepcją L. Krzyżanowskiego (1992), to podejście jest zubożone o realną warstwę systemu zarządzania. Tym niemniej ważne jest zwrócenie uwagi z jakimi elementami tego systemu stykają się kierownicy, jakimi narzędziami mogą się posługiwać dla realizacji celów organizacji.

Ze względu na główny temat naszego opracowania interesować nas będą te instrumenty zarządzania a właściwie techniki, które pozostają w ścisłym związku z funkcją kontrolną każdego menedżera. Techniki zarzą-dzania, w ujęciu B. Pełki (1995) są jednym ze składników systemu zarzą-dzania organizacją. Jego zdaniem są to „procedury, w których zawarte są cele oraz skoordynowane działania ludzi, niezbędne do osiągnięcia tych celów”. K. Zimniewicz, pod pojęciem technika zarządzania rozumie „instrumenty, za pomocą których kierownik może rozwiązywać konkretne problemy dotyczące funkcjonowania i rozwoju organizacji oraz działania ludzi”. (Zimniewicz, 1981). Obie z wymienionych definicji zawierają istotne elementy charakteryzujące techniki zarządzania. Jednak nie określają one wyczerpującą, czym są one w istocie. Dlatego najogólniej można stwierdzić, że techniki zarządzania są to instrumenty oraz sposoby ich wykorzystania zmniejszające stopień skomplikowania pracy kierowników i ułatwiające im realizację celów organizacji. Dotychczasowy rozwój zarówno teorii jak i praktyki zarządzania dał w efekcie dużą liczbę metod i technik, które są stosowane przez wielu menedżerów, często nawet w sposób nie do końca uświadomiony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>