Świat zasobów

na zasadzie „z dnia na dzień” w warunkach nie kończącej się zmienności, burzliwości i nieprzewidywalności. Wszystkie te warunki można by określić jednym słowem – chaos. Jednakże T. Peters [„Thriving on Chaos”, 1988, s. 461] twierdzi, że sprawne funkcjonowanie jest całkiem możliwe w takich warunkach. Menedżerowie muszą być ponadto specami od dwuznaczności, posiadającymi umiejętność radzenia sobie ze sprzecznymi i często niejasnymi wymaganiami.

Musimy sobie uświadomić, że z pełnieniem roli (funkcji) menedżera związane są pewne niebezpieczeństwa, które mogą zawierać w sobie również wyzwania. Typowym przykładem takich wyzwań jest formułowana przez psychologów zasada życia na granicy dwóch światów. Cz. Nosal (1993, s.15) porównuje menedżerów do akrobatów chodzących po linie na granicy świata zasobów i świata stanu umysłu.

Świat zasobów pełni bardziej role wyznacznika możliwości działania, świat stanu umysłu to formułowane cele rozstrzygnięcia w postaci decyzji i obierane strategie to także ogólna wiedza organizacyjna , intuicja ,reguły poznawania i wartościowania jak również zgromadzone doświadczenia. Po-przez proces myślenia dokonuje się swoisty cud świata zasobów będący do-tychczas jedynie statyczny nagle zostaje poddany siłom umysłu wprawiają-cych go w ruch. To ukierunkowanie na cele i działania w myśleniu menedżera powoduje niemal jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przekształcenie rzeczywistości w świat w którym przebijają się różne typy rozwiązań realnych problemów z którymi ma on do czynienia . W tym procesie umysł najpierw dostrzeże problem i ukierunkowuje cele działania aby następnie sfonnułować plany ich realizacji oraz sformułować kryteria ich oceny i weryfikacji błędów. Nawiązując do porównania menadżera do akro- baty widzimy, że podobieństwo objawia się w wyjątkowo twórczej zręczności z tym, że w przypadku tego pierwszego dotyczy to ujarzmienia niepewności otoczenia i wszechobecnego chaosu. Jednak skuteczność działania menedżera zdaniem Cz.Nosala jest głęboko zakorzeniona w genezie techniki, sztuki, umiejętnościach strategicznego myślenia. Technika umożliwia menedżerowi większe możliwości komunikowania i przetwarzania informacji, zaś myślenie strategiczne pomaga mu zjednywać ludzi i kierować nimi oraz zdobywać środki finansowe na działalność inwestycyjną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>