Stosunki międzyludzkie

Przedstawiciele szkoły stosunków międzyludzkich sformułowali wiele propozycji pod adresem kierownictwa zakładów, przy czym większość z nich zmierzała do tworzenia atmosfery współdziałania i integracji pracowników z zakładem pracy. Zalecali m. in.:

przyjęcie zasady łagodnego nadzoru w myśl przeświadczenia, że pozo-stawienie wykonawcom swobody w działaniu pobudza ich inicjatywę i zwiększa satysfakcję z pracy oraz podnosi wydajność,

ograniczenie instytucjonalnej kontroli represyjnej do niezbędnych roz-miarów i tworzenie społecznych warunków kontroli środowiskowej. Te propozycje teoretyczne były rozwijane przez późniejszych konty-nuatorów szkoły stosunków międzyludzkich, m. in. R. Likerta, D. McGre- gora. Druga teoria D. McGregora, znana pod nazwą „teoria Y”, zalecała łagodny nadzór oraz ograniczenie kontroli instytucjonalnej. Pewne elementy koncepcji łagodnego nadzoru, nawiązujące do koncepcji D. McGregora, można odnaleźć w pracach S. Kowalewskiego (1985).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>