Sprecyzowanie celu zawodowego

Zadanie polegające na określeniu celu zawodowego nieco irytuje pana Kramera. Jako realista uważa, że nie ma sensu zastanawiać się nad wła-snymi marzeniami, które i tak nie dadzą się zrealizować na rynku pracy. Trzeba go ciągle przekonywać, że będzie mógł skuteczniej działać, jeżeli rozważy, co może zaoferować potencjalnemu pracodawcy i w jakiej dzie-dzinie może wykorzystać swe zalety. Następnie musi sprawdzić, jakie jest zapotrzebowanie na specjalistów takich jak on. Popularniejszą i mniej sku-teczną metodą jest sprawdzenie, co oferuje rynek, i ubieganie się o wakujące stanowiska w nadziei, że uda się jakoś do nich dopasować.

Dzięki intensywnej pracy nad swym profilem uzdolnień pan Kramer jest dobrze przygotowany do wytyczenia nowego celu zawodowego. W trakcie poprzednich etapów zebrał wystarczającą ilość informacji o sobie i dokonał gruntownego przeglądu swych umiejętności zawodowych i cech osobowości. Na podstawie tych danych określamy odpowiadające mu czynności i stanowiska, na których można owe czynności wykonywać. Następny krok polega na wybraniu branży i przedsiębiorstw, które dys-ponują takimi stanowiskami. Teraz trzeba porównać te branże i przedsię-biorstwa z listą życzeń, zastanawiając się nad takimi na przykład kwestia-mi: czy klientowi bardziej odpowiada firma duża czy średniej wielkości, czy powinien pracować w dziale personalnym, czy klientka chciałaby pra-cować w bardzo konserwatywnej firmie, która przeważnie zatrudnia męż-czyzn, czy dla klienta jest istotne, by nowe przedsiębiorstwo miało znaną nazwę.

Nasuwają się dwie możliwości dalszego postępowania. Jeśli klient wyznaczył swój cel zawodowy w znanej mu dziedzinie, może niezwłocz-nie przystąpić do sporządzenia dokumentów aplikacyjnych i podjąć sta-rania o pracę . Jeżeli zaś określił swój cel w dziedzinie, w której nie ma jeszcze żadnych doświadczeń, musi przed rozpoczęciem ubiegania się o pracę przejść dodatkową fazę zdobywania informacji i budowania sieci kontaktów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>