Skuteczni menedżerowie bez wątpliwości

Skuteczni menedżerowie podejmują skuteczne decyzje. Wiedzą, że to przede wszystkim kwestia systemu – prawidłowych kroków w prawidłowej sekwencji. Wiedzą, że decyzja skuteczna jest zawsze rozstrzygnięciem opartym raczej na rozbieżnych opiniach, niż na zgodzie co do faktów. Wiedzą, że podejmowanie decyzji, a zwłaszcza szybko – oznacza podejmowanie decyzji błędnych. Bo jeśli czegoś naprawdę trzeba, to niewielu decyzji, za to o zasadniczym znaczeniu.

Nikt rozsądny nie ma wątpliwości, że zarządzanie nowoczesną orga-nizacją wymaga wielostronnych umiejętności. Organizacja bowiem działa w złożonym i zmiennym otoczeniu a stopień jej uzależnienia od różnych elementów tego otoczenia staje się coraz większy. Dla skutecznego zarzą-dzania nie wystarczy już budowanie trwałych powiązań pomiędzy odbior-cami, dostawcami, pracownikami i udziałowcami. Konieczna jest umiejętność przewidywania, kalkulowania ryzyka, kombinacji zasobów materialnych i nie materialnych (wiedza, informacja, wartości kulturowe itp.) dla tworzenia wyróżniającej zdolności firmy, kreowania nowych produktów, usług i rynków. Konieczne jest nastawienie przedsiębiorcze, rozumiane jako zdolność do tworzenia rzeczy nowych lub starych w nowy sposób i „porywania” innych ludzi do działania w nowych, nawet nie znanych obszarach aktywności. Skuteczny menedżer musi wprowadzić zmiany, na-rażając się tym wszystkim, którzy preferują statyczne modele, prowadzące w ostateczności do stagnacji i ruiny. Musi on planować przyszłość swoją

swojej firmy możliwie dokładnie i na wiele lat. Musi przewidywać i oceniać przyszłe wydarzenia, oczekiwać ich i umieć je dobrze wykorzystać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>