Realizacja

-1. Tworzyć w niej prawdziwą całość, która jest większa niż suma jej części składowych menedżer powinien tworzyć produktywną instytucję, która wytwarza więcej niż wynosi suma wykorzystanych przez nią zasobów,

-2. Harmonizować w trakcie swoich działań i w podejmowanych decyzjach, wymagania organizacyjnej teraźniejszości z nieuchronnie nadchodząca przyszłością.

Realizacja pierwszego z wymienionych zadań wymaga od menedżera wydobycia i spowodowania efektywnego funkcjonowania całego potencjału zawartego w zasobach organizacji, a zwłaszcza w zasobach ludzkich. Aby stworzyć całość większą niż suma części, menedżer musi zharmonizować realizację następujących głównych funkcji przedsiębiorstwa:

zarządzanie biznesem, o zarządzanie menedżerami niższego szczebla, o zarządzanie pracownikami i pracą. Chodzi o to, aby w każdym swoim działaniu i w każdej decyzji uwzględniał on wymagania zarówno najbliższej przyszłości jak i długookre-sowej perspektywy. Każde działanie menedżera musi mieć uzasadnienie tak w doraźnej praktyce przedsiębiorstwa jak i z punktu widzenia najważniej-szych jego celów. Jeżeli niemożliwe jest zharmonizowanie obu tych wymia-rów czasowych menedżer powinien przynajmniej dążyć do zrównoważenia ich wymagań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>