Realizacja każdej z powyższych funkcji

postępy poczynione przez organizację. Realizacja każdej z powyższych funkcji powinna uwzględniać najważniejsze zasady związane z nią. Dla planowania i organizowania są to następujące zasady:

cele wyznaczają zadania wzmacniające zdolność organizacji do prze-trwania i nadające kierunek działaniom kierownictwa i pracowników, plany strategiczne i operacyjne wyznaczają ścieżki osiągania misji i celów organizacji,

w trakcie realizacji funkcji organizowania należy pamiętać o następu-jących zadaniach: kierownicy grupują podobne do siebie zadania w jednostkach organi-zacyjnych posługując się rozmaitymi modelami struktur organizacyj-nych,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>