Przedstawiciele szkoły stosunków międzyludzkich

Spróbujemy podsumować sformułowaną i upowszechnioną przez A. W. Gouldnera koncepcję błędnego koła nadzoru i kontroli. Rozumo-wanie jego było następujące: wielka liczba bezosobowych przepisów biuro-kratycznych redukuje napięcia wywołujące potrzebę nadzoru, jednocześnie jednak wrogość, wywołana przez klimat biurokracji i będące jego skutkiem złe wyniki praktyczne, wzmacnia potrzebę nadzoru. W tej koncepcji „czynnik ludzki” zachowuje się biernie, mechanicznie. Jest to słabość tej i większości innych koncepcji opisujących przykłady błędnych kół.

Na zakończenie tej części rozważań warto zwrócić uwagę, że poszczególne teorie biurokracji przyczyniają się do rozszerzenia naszej wiedzy mechanizmach kontroli, m. in. zajmują się problemami wynikającymi ze stosunku do bezosobowych przepisów, które stanowią podstawę funkcjo-nowania współczesnych instytucji sformalizowanych, analizują schemat tworzenia układu norm organizacyjnych, które pełnią funkcję wzorców w procesie kontroli. W tym sensie rozważania o biurokracji są częścią po-wstającej teorii (nauki o) kontroli. Zupełnie inaczej przedstawiano rolę

miejsce kontroli w nurcie human relations. Przedstawiciele szkoły stosunków międzyludzkich zdecydowanie wy-stępowali przeciwko nadmiernej specjalizacji, drobiazgowości instrukcji i represyjności kontroli. Główne założenia ideowe nurtu można ująć nastę-pująco:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>