Pojęcie procedur zarządzania

zytywne efekty ich wykorzystania mogą być obserwowane w znacznie dłuż-szym okresie. Reguły zarządzania określają utrwalone w organizacji sposoby reali-zowania różnych zadań. Przykładami mogą tu być zasady konstruowania planów działalności organizacji, reguły kształtowania struktury organizacyjnej czy wprowadzania zmian w organizacji. Reguły zarządzania powodują, że realizacja zadań, których dotyczą jest sprawniejsza, bardziej przewidywalna i wymaga mniejszego osobistego zaangażowania menedżerów.

Pojęcie procedur zarządzania nie jest tak jasne jak wcześniejsze pojęcie reguł. Procedurami zarządzania określa się z góry, wykonywane w od-powiedniej kolejności ciągi operacji zmierzające do realizacji zadań kie-rowniczych. Wśród procedur zarządzania na podkreślenie zasługują procedury: podejmowania i optymalizacji decyzji kierowniczych, progno-styczne i planistyczne, marketingowe czy badawczo-operacyjne, technolo-giczne, technologiczno-organizacyjne, techniczno – ekonomiczne dotyczące projektowania realizacji procesów realnych w przedsiębiorstwie, niwelujące ujemny wpływ na organizację zakłóceń występujących w otoczeniu, proce-dury wdrażania innowacji, zachowania jakości czy procedury kontrolne, or-ganizacyjne i organizatorskie: regulaminy pracy, instrukcje postępowania w typowych sytuacjach organizacyjnych, kadrowo-płacowe, wśród których można wymienić procedury oceny, obsady stanowisk, awansowania i selekcji pracowników, szkolenia i wynagradzania pracowników, dotyczące badania zachowań organizacyjnych, ujawniania konfliktów organizacyjnych i za-rządzania nimi, wpływania na zachowania pracowników.

Ważną, a może i najważniejszą grupę składników systemu zarządzania organizacją stanowi kadra kierownicza wraz z jej wyposażeniem materialno- techniczno-informatycznym. Są to realnie istniejące, dostrzegalne elementy systemu zarządzania organizacją. Kadry kierownicze składają się z jednostek, mających określone cechy, które zostały ukształtowane przez stosunki spo-łeczno – kulturowe występujące w organizacji. Kolejnymi cechami charak-teryzującymi kadry kierownicze są ich przekonania (hierarchia wartości) oraz zdolności intelektualne, wiedza i umiejętności oraz formalne kwalifikacje i uprawnienia. Wyposażenie kadr kierowniczych stanowią różnorodne zestawy urządzeń organizacyjno-technicznych, systemy informatyczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>