Podział

Trzymając się tego podziału można przedstawić definicje czysto insty-tucjonalne, w określa się zarządzanie jako działanie zmierzające do spowo-dowania funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób podległych, zgodnie z celem (wolą) zarządzającego (Zieleniewski, 1978) lub czysto funkcjonalne jak na przykład definicja J.A.F. Stonera, R.E. Freemana, D.R. Gilberta, (21, s. 2) którzy definiują kierowanie (zarządzanie) jako „proces planowania, organizowania przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów”. Podobną definicję proponuje R.W. Griffin (1999, s.34), który mówi, że zarządzanie to „zestaw działań (obejmujący planowa-nie, podejmowanie decyzji, organizowanie, przewodzenie, to jest kierowanie ludźmi – kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osią-

gnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Rozdziela on jednak pojęcia kierowania i zarządzania przyjmując to ostatnie za pojęcie szersze.

Podobną opinie wyrażają W.R.Caude i A. Moles (2) twierdząc, że zarządzanie jest to „sztuka łączenia środków, którymi dysponuje przed-siębiorstwo, tak aby osiągnęło ono swoje cele z maksymalną skutecznością. Zarządzanie ich zdaniem nie powinno być mylone z kierowaniem, które stanowi istotę decydowania. Jest to zespół ogólnych i szczegółowych czyn-ności zmierzających do osiągnięcia pozytywnych rezultatów finansowych przy końcu określonych okresów, wybór, podział i zastosowanie środków przedsiębiorstwa, jak również stosunki wszelkiego rodzaju, jakie może ono utrzymywać z innymi osobami prawnymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>