Podejście decyzyjne

stworzenie podwładnym warunków umożliwiających realizację dzia-łania, $ zastosowanie odpowiednich metod i technik zarządzania, nadzór bieżący i kontrola kierownicza wykonywanych zadań.

Podejście decyzyjne polega na ujmowaniu procesu zarządzania jako ciągu decyzji kierowniczych, na każdym etapie zarządzania, czy podczas realizacji którejkolwiek z funkcji zarządzania, menedżer musi podejmować decyzje tzn. dokonywać wyboru pomiędzy różnymi wariantami umożliwia-jącymi osiągnięcie celów działalności kierowniczej. Stąd podejście decyzyjne skupia się na decyzjach podejmowanych przez menedżerów.

Podejście funkcjonalne polega na rozpatrywaniu procesu zarządzania z punktu widzenia funkcji kierowniczych takich jak: planowanie, organizo-wanie, zatrudnianie, motywowanie i kontrolowanie. Jakkolwiek wielu auto-rów podaje jeszcze inne funkcje kierownicze, ważne jest by te funkcje uj-mowały całokształt czynności wykonywanych przez menedżerów. Funkcja planowania jest wszechstronnym procesem, w którym kierownicy formułują cele organizacji i ustalają plany ich osiągnięcia. Organizowanie jest procesem, poprzez który dzielone są poszczególne zadania i grupy zawiązanych ze sobą zadań. Zatrudnianie jest funkcją dostarczającą organizacji najcenniejszego zasobu ludzi, którzy będą wykorzystywali swoje siły do realizacji misji i celów organizacji. Motywowanie jest funkcją zarządzania, dzięki której, plany i obsadzone przez członków organizacji struktury tętnią życiem. Poprzez komunikowanie, motywowanie i przywództwo menedżerowie wy-zwalają tkwiącą w organizacji energię i umiejętności. Kontrolowanie jest mechanizmem, który łączy pozostałe funkcje zarządzanie z celami organi-zacji. Przez kontrolowanie wyznacza się normy i w stosunku do nich mierzy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>