Nie docenia się również treści przekazywanych podczas programów

Nie docenia się również treści przekazywanych podczas programów outplacementu, zakładając, że w ich ramach wyłącznie uczy się pisania życiorysu i ćwiczy uczestniczenie w rozmowach kwalifikacyjnych. Zadania te są wprawdzie realizowane podczas szkoleń, lecz sukces ich polega na tym, że konsultanci ds. outplacementu udzielają wsparcia ludziom znaj-dującym się w niepewnej sytuacji, przeżywającym załamanie się struktur, w jakich funkcjonowali, wątpiącym w swoje możliwości. Nadają ich życiu ramy organizacyjne, wskazują nowe drogi, opracowują program działania, nadzorują odnoszone sukcesy, wspierają w razie porażek i pełnią rolę opiekunów, póki klienci nie znajdą nowej pracy.

Read More

Minimalizacja kosztów procesów przed sądem pracy

Procesy przed sądem pracy są drogie i ograniczają możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa. Niezależnie też od ostatecznego orzeczenia oznaczają one koszty dla firmy. Utrata dobrego imienia w oczach członków kadry kierowniczej oraz menedżerów z innych firm może znacznie nadwerężyć budowany przez lata wizerunek przedsiębiorstwa jako atrakcyjnego pracodawcy – rzadko tak długo pamięta się o byłych pracodawcach, jak dzieje się to po „nieprzyjaznym” rozstaniu.

Read More

Menedżerowie

rolę interpersonalną, która obejmuje całość zagadnień z kształtowaniem nastawienia na człowieka w procesie pracy, a więc z dbałością o zapewnienie właściwej motywacji, zdrowych i bezpiecznych warunków i stosunków pracy, troskę o podnoszenie kultury współżycia, rozwój zdolności pracowników, przezwyciężanie procesów wyobcowania itp.

Żadna ze znanych mi koncepcji ról menedżerskich nie podkreśla wy-raźnie znaczenia aspektów umiejętności kontrolnych, z którymi wiążą się określone wymagania. Dla naszego tematu jest to sprawa zasadnicza, ale zanim ją poruszymy, dokończmy analizę funkcji menedżerskich.

Read More

Kontrola jako źródło

kierownictwo, to prekursorzy teorii organizacji i zarządzania twierdzili, że mała rozpiętość kierowania daje gwarancje dokładnego obserwowania 1 oceny każdego pracownika.

Kontrola stała się więc zasadniczym instrumentem zarządzania, a jej przenikliwość była warunkiem uzyskiwania wysokiej wydajności. Przeni-kliwość wynikała z represyjnych metod sprawowania kontroli i dość ubo-giego zestawu wartości, jakim służyła. Oba te elementy były rezultatem uznawanych poglądów na temat osobowości pracownika, które najtrafniej i najbardziej syntetycznie zostały przedstawione przez D. McGregora pod nazwą „teoria X”(McGregor, 196). Teoria ta głosi, iż pracownik ma wro-dzoną niechęć do pracy i stara się jej unikać. Musi być zatem poddany

Read More

Kontrola, jako środek porównawczy

K. Adamiecki sformułował dwa zadania kontroli. Jego uwagi pozostają w tej kwestii aktualne po dzień dzisiejszy. Pierwszym zadaniem kontroli jest sprawdzanie, czy wykonanie zgadza się z planem, czyli wzorcem, który został ustalony na podstawie analizy: kontrola musi przy tym wykazać stopień odchylenia wykonania od wzorca. Z tak postawionego zadania kon-troli zdawałoby się na pozór, że jej znaczenie zmniejsza się w miarę tego, jak wykonanie staje się coraz doskonalsze i zbliża się do wzorca. Nie trzeba jednak zapominać, że doskonałość wykonania jest w znacznym stopniu wy-nikiem ciągłego porównywania z wzorcem, czyli kontroli. Można by po-wiedzieć, że kontrola odgrywa rolę barier, które nakierowują wykonanie ku postanowionemu wzorcowi. „Nie możemy sobie wprost wyobrazić, pisał nadzwyczaj przenikliwie w 1927 roku, aby wykonanie mogło zgodzić się z postawionym sobie planem – wzorcem, gdybyśmy go nie sprawdzali nie-ustannie. Bez takiej kontroli (nakierowujących barier) bylibyśmy w położeniu człowieka, który obmyślił i wytknął sobie najlepszą drogę dojścia do jakiegoś punktu, ale wstąpiwszy na nią zamknął oczy, lub pozbył się innych z pięciu swoich zmysłów, innymi słowy pozbył się „swoich najważniejszych i tak czułych środków kontroli”. Oczywiście szanse kroczenia po tej drodze zmalałyby tak dalece, że człowiek ten tylko przypadkiem doszedłby do celu” (Adamiecki, 197,s. 232).

Read More

Konsultant do dyspozycji klienta

Pan Kramer znajduje się znowu w fazie bardzo optymistycznego nastawienia. Uzgadniamy termin dwugodzinnego spotkania raz w tygodniu, podczas którego będzie mnie informował o wynikach swych działań.

O każdej porze może do mnie dzwonić z drobnymi problemami lub prosić o radę drogą elektroniczną. Pan Kramer ma dużą motywację do działania, odzyskał poczucie własnej wartości i wyraźnie mniej mnie potrzebuje. Wie jednak, że o każdej porze – także wieczorem i w weekendy – może uzyskać ode mnie poradę. Konsultanci ds. outplacementu mają różne opinie co do tego, czy profesjonalny dystans między doradcą a klientem dopuszcza pozostawanie do dyspozycji tego ostatniego również poza godzinami pracy. Moim zdaniem należy to do zadań konsultanta – musi on przecież być do dyspozycji klienta wtedy, gdy ten potrzebuje go nie pasuje do jego zdolności (ustalonych na podstawie ćwiczeń i testów), odradzam jej przyjęcie. Niezależnie od tego dostosowuję swe porady również do charakteru klienta. Jeżeli jest bardzo niepewny siebie i lękliwy, boryka się ze zbyt wielkimi obciążeniami psychicznymi, doradzam, by podjął pracę, która jest być może znacznie poniżej jego możliwości, nawet jeżeli sama dostrzegam jeszcze inne szanse dla niego. Jeżeli różnice między wymarzoną pracą a otrzymaną ofertą dotyczą takich spraw, jak miejsce pracy, płaca, usytuowanie w hierarchii służbowej, klient powinien rozważyć, czy nie byłoby jednak warto zrezygnować z któregoś ze stawianych wymagań. Musi przemyśleć, czy pewność zatrudnienia i rodzina nie są jednak ważniejsze od innych kwestii. Musi się też zastanowić, czy nie jest konieczna jeszcze jedna rozmowa z przyszłym bezpośrednim przełożonym i z przyszłymi współpracownikami, by zorientować się, czy dojdzie z nimi do porozumienia. Warto jeszcze przed podjęciem pracy zastanowić się, gdzie może tkwić zarzewie potencjalnego konfliktu, w który klient nie chciałby się angażować lub którego szczególnie musi się wystrzegać.

Read More

Konieczność oceny dotychczasowego postępowania

Jeżeli pan Kramer rzeczywiście wykorzystał swe znajomości, a mimo to nie umówił się na żadną rozmowę kwalifikacyjną, trzeba przeanalizować jego postępowanie. Czy przypadkiem nie złamał zakazu pytania o wolne stanowisko? Czy nie wycofuje się zbyt szybko, jeżeli od razu nie otrzymuje zaproszenia na rozmowę? Czy rzeczywiście nie potrafi wytłumaczyć,

Read More

Klienci z nowych landów

Klienci z nowych landów Niemiec uznają powyższą – bardzo ame-rykańską – metodę postępowania za nachalną. Widzą w niej typowy wzorzec zachowania Niemców z Zachodu, których od małego uczy się autoprezentacji w celu wywierania odpowiedniego wrażenia na otoczeniu. Ponieważ sami siebie postrzegają jako ludzi skromnych i nienarzuca- jących się, nie podoba im się proponowana przeze mnie metoda. Także i w tym wypadku pomaga odpowiednie przygotowanie i ćwiczenia. O wiele ważniejszą rzeczą jest jednak przekonanie ich, że rozmówca wcale nie musi uważać takiego zachowania za natrętne. Ponieważ sami chętnie udzielają dobrych rad innym, mogą oczekiwać od ludzi podobnego postępowania.

Read More

Jakie metody szkoleniowe wybrać

Zasadniczo zagadnienia przedstawiane podczas programu outplacementu grupowego nie różnią się od tych poruszanych w ramach outplacementu indywidualnego. W tym pierwszym wypadku mamy jednak mniej czasu do dyspozycji, dlatego też trzeba z góry zadecydować, które techniki przedstawimy bardziej szczegółowo, a które można ewentualnie omówić podczas późniejszych spotkań indywidualnych. Celem programu outplacementu grupowego jest jak najsilniejsze zmotywowanie uczestników

Read More

Jak zarządzanie widzą światowi specjaliści?

W podobnym duchu o zarządzaniu jako procesie wypowiada się znany amerykański specjalista M. Armstrong, na pytanie czym jest zarządzanie odpowiada, że „zarządzanie dotyczy przede wszystkim podejmowania de-cyzji o tym, co należy zrobić, a następnie – realizowania tego przez ludzi” (1999, s.14). Stwierdzenie to akcentuje fakt, że ludzie są najważniejszym zasobem dostępnym kadrze kierowniczej. To właśnie za ich pośrednictwem zarządza się wszelkimi innymi środkami: wiedzą firmą finansami, materia-łami, zakładami, wyposażeniem, itp.

Read More

Pożyczki dla zadłużonych-jak spłacać

Pożyczki dla zadłużonych z komornikiem

możliwości związane z pozyskaniem gotówki w momencie gdy naprawdę mocno jej potrzebujemy to coś, o czym marzy właściwie każdy. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że pomimo trudności na samym początku i tak można będzie całkowicie zmienić swoje postrzeganie tego typu spraw, jak i również dojść do przekonania, że właściwie dla każdego będzie to mogło wiele znaczyć. Nie od dziś wiadomo, że na samym początku warto jest sprawdzić konkretne rozwiązania, które stoją właśnie przed nami. Pomimo trudności na samym początku i tak można będzie znaleźć zarówno zalety jak i wady konkretnej oferty. Jednocześnie należy mieć świadomość, że pożyczki dla zadłużonych z komornikiem to opcja na zdobycie pieniędzy w krótki m czasie, a

Read More

Komornik sądowy-plan spłaty

Komornik Słupsk

pomimo trudności związanych właśnie z wyjściem na prostą, to jednak rozmowa z taka osobą, będzie mogła dać wiele do przemyślenia. Nie od dziś wiadomo, że czasami wystarczy chwila, by można było znaleźć nić porozumienia. Nawet jeśli na samym początku coś będzie wydawało się skomplikowane, to i tak za jakiś czas zupełnie inaczej zaczniemy na to patrzeć. Przekonamy się, że mimo wszystko komornik Słupsk jest w stanie nam pomóc w pozbyciu się zadłużenia. Bardzo wiele osób zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, jak duże znaczenie właśnie dla nich będzie mogło mieć coś takiego. To w jaki sposób zaczniemy podchodzić do możliwości jakie daje spłata zadłużenia, zależne jest właściwie od nas samych. Wiadomo, że każdemu będzie mogło się zdarzyć, że jednak

Read More

Komornik sądowy- ceny

Komornik Warszawa

pomimo tego, że na samym początku pojawia się niedowierzanie, to jednak należy dość szybko zacząć działać. Właściwie każdy zdaje sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę zajmuje się taka osoba. Dlatego pomimo trudności na samym początku, przy dobrej woli osoby zadłużonej można będzie wypracować plan spłaty zadłużenia. Dzięki temu nie tylko można będzie wyjść na prostą, ale jednoczesne spłacając niższe raty, by nadmiernie nie obciążać budżetu domowego. Koniecznie należy pamiętać tutaj o tym, że mimo wszystko komornik Warszawa będzie w stanie wyciągnąć do nas pomocną dłoń, pod warunkiem, że sami jesteśmy przekonani co do konieczności spłaty zobowiązania. Nawet jeśli na samym początku coś takiego wydaje się dziwne, to jednak należy mieć świadomość co do tego,

Read More

Podatki prawnik Warszawa- przez znajomego

Umowa o dzieło podatek

to przede wszystkim szukanie dla siebie właściwego rozwiązania. Pomimo tego, że początkowo tego typu podejście będzie mogło okazać się zgubne, to jednak po pewnym czasie można będzie dzięki temu o wiele więcej zyskać. Nie od dziś wiadomo, że przecież to my sami decydujemy o tym, w jaki właściwie sposób będziemy chcieli zwiększyć swój budżet domowy. Trudności zdarzają się właściwie każdemu, jednak nie wolno dopuścić do tego, by jednak mieć braki w budżecie. Śmiało można więc zainteresować się możliwościami jak i również samodzielnie przekonać się o tym, że umowa o dzieło podatek będzie w stanie okazać się pomocna, jak i również będzie pewnego rodzaju zabezpieczeniem, jeśli chodzi o fakt zapłaty za wykonaną pracę. Po pewnym czasie można

Read More

Kantor internetowy – szybko i tanio

Kantor to miejsce sprzedaży oraz skupu walut, jest ważną sprawą dla niejednej osoby. Klienci mogą tam kupić wszystko, każdą walutę, na dodatek w dobrej cenie. Obecnie istnieją także kantory internetowe. Taki internetowy kantor pozwala kupić walutę bez konieczności wychodzenia z domu. Jest to całkiem dobre rozwiązanie, dlatego warto zabiegać o znalezienie miejsca zakupu i sprzedaży walut. Taka sprzedaż jest dobrym rozwiązaniem, po powrocie z pracy za granicą każdy klient posiada wiele różnych walut. Są one zbędne, nie trzeba przecież mieć w domu chorwackich kun czy dolarów australijskich, tureckie liry również okażą sięzbędne. Kantor internetowy to odkrycie ostatnich czasów...

Read More