Oddziaływanie na członków organizacji

Oddziaływanie na członków organizacji tak, aby ich zachowanie przyczyniało się do realizacji jej celów jest procesem koniecznym do za-pewnienia trwałości, ciągłości i efektywnego funkcjonowania oraz rozwoju organizacji. Jak twierdzą G.A. Rummler i a R Brache (2, s.16) tylko 15% problemów z efektami pracy jest związanych z pracownikami. Natomiast aż 85% takich problemów ma swoje źródła w zarządzaniu. Zarządzanie to specyficzny proces, który realizowany jest w organizacji przez osoby, które różnie są nazywane: kierownicy, przełożeni, zwierzchnicy, menedżerowie, szefowie czy wręcz bossowie. Jednak niezależnie od użytej nazwy, ich zadania są podobne. Polegają na wywieraniu wpływu na członków or-ganizacji, by ci wykonywali odpowiednie zadania i w efekcie realizowali cele organizacji.

W procesie zarządzania można wyróżnić trzy podstawowe składniki: obiekt (organ) zarządzający (człon uzależniający), obiekt (elementy) zarzą-dzania (człon uzależniony) i relacje występujące pomiędzy nimi. Organ za-rządzający przekazuje obiektom (elementom) zarządzania zadania w postaci poleceń, norm, nakazów czy zakazów. Nazywane są one stanami zadanymi. („1” na rys. 1.) Obiekty (elementy) zarządzania przekazują organowi zarzą-dzającemu informacje o stopniu realizacji stanu zadanego. („2” na w/w rys.).Organ zarządzający przekazuje obiektom zarządzającym zadania kory-gujące, powodujące korektę odchyleń od stanów zadanych, jeśli takie od-chylenia powstają. („3” na w/w rys.)

Na tym tle należy zastanowić się, kim jest menedżer? Jest to osoba, której podstawowym zadaniem jest realizowanie procesu zarządzania w or-ganizacji. Każdy menedżer ma do zrealizowania w organizacji dwa szcze-gólne zadania:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>