Nauka o zarządzaniu

kierownicze i którym w związku z tym stawia się określone wymagania co do umiejętności technicznych, humanistycznych, organizacyjnych i projekto-wych. Wokół tej grupy ludzi narasta też wiele mitów i nieporozumień. Doty-czą one zarówno samego terminu „menedżer” jak i formalnego wykształce-nia, wiedzy, kompetencji i uprawnień osób aspirujących do pełnienia roli (funkcji) menedżera.

Nauka o zarządzaniu nie precyzuje bliżej pojęcia menedżera, ani wy-magań stawianych temu zawodowi. Encyklopedia Organizacji i Zarządzania (1981, s. 253) definiuje tylko pojęcie menedżeryzm, przez które rozumie: „system sprawowania naczelnego kierownictwa (top management) w przedsiębiorstwie kapitalistycznym przez zawodowego kierownika oraz towarzyszące temu systemowi teorię zarządzania i ideologię”

Encyklopedia Biznesu (1996) podaje także ogólną definicję menedżera jako osoby, która realizuje funkcje zarządzania jakimi są: planowanie, organi-zowanie, motywowanie i kontrolowanie. Według tej encyklopedii „menedżer jest zwierzchnikiem danego zespołu ludzkiego. Jego rola sprowadza się do spowodowania osiągnięcia przez zespół założonych celów. Cele te są posta-wione zespołowi z zewnątrz lub też bierze on udział w ich formułowaniu”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>