Mierniki oceny sytuacji

Inną techniką zarządzania mającą silny związek z funkcją kontrolną jest zarządzanie przez wyjątki. Umożliwia ona różnicowanie problemów występujących w organizacji i sygnalizuje menedżerowi, kiedy potrzebna jest decyzja podejmowana przez niego osobiście. Opiera się ona na podziale pracy, delegowaniu odpowiedzialności i prawie wydawania poleceń oraz co dla nas jest najważniejsze – na szeroko rozumianej kontroli.

Mierniki oceny sytuacji jaka może wystąpić w organizacji mogą mieć charakter: danych bezwzględnych, oddających stan rzeczywisty, relacji po-między danymi bezwzględnymi oraz trendów czyli zmian danych w czasie. Mierniki te obrazują kształtowanie się parametrów określonych procesów, zjawisk czy zdarzeń zachodzących w organizacji.

Wybór kryteriów powodzenia (sukcesu) służy temu, by umożliwić stwierdzenie, czy mamy do czynienia z przypadkami wyjątkowymi oraz określenia, na jakim szczeblu zarządzania należy podjąć decyzję. Ustalając takie kryteria, kierownictwo organizacji określa, które decyzje można dele-gować, a które wymagają jego bezpośredniej interwencji. Można stwierdzić, że kryteria sukcesu są to określone poziomy kształtowania się mierników oceny sytuacji, poniżej lub powyżej których (jest to uzależnione od specyfi-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>