Menedżerowie

rolę interpersonalną, która obejmuje całość zagadnień z kształtowaniem nastawienia na człowieka w procesie pracy, a więc z dbałością o zapewnienie właściwej motywacji, zdrowych i bezpiecznych warunków i stosunków pracy, troskę o podnoszenie kultury współżycia, rozwój zdolności pracowników, przezwyciężanie procesów wyobcowania itp.

Żadna ze znanych mi koncepcji ról menedżerskich nie podkreśla wy-raźnie znaczenia aspektów umiejętności kontrolnych, z którymi wiążą się określone wymagania. Dla naszego tematu jest to sprawa zasadnicza, ale zanim ją poruszymy, dokończmy analizę funkcji menedżerskich.

Menedżerowie, którzy chcą dobrze kierować firmą muszą sprostać wie-lu wymaganiom. Muszą przyjmować na siebie wiele ról i grać na wielu „sce-nach”, muszą posiadać odpowiednie umiejętności pozwalające na sprawną realizację tych ról. Muszą też dostosowywać się do sytuacji i do zmiany ról, umieć dawać sobie radę w różnych rolach i świadomie je sobie przyswajać. Dla empiryków zarządzania jest procesem obejmującym mieszaninę działań racjonalnych, logicznych, związanych z rozwiązywaniem problemów i po-dejmowaniem decyzji oraz działań intuicyjnych i będących wynikiem osądu. Jest więc zarówno nauką, jak i sztuką. Menedżerowie wykonują swoją pracę

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>