Menedżerowi potrzebny jest…

polepszaniu motywacji znacznemu zwiększeniu sprawności firmy i jej odporności na sytuacje kryzysowe. Budowanie władzy na porozumieniu oznacza, że stosunki w organizacji są oparte na wzajemności: partnerzy dzielą się informacjami, czynią war-tościowe rzeczy dla siebie, bronią wspólnych interesów, wartości, poglądów i preferencji. Jest ona więc władzą najbardziej efektywną, gdyż daje nie tylko uprawnienia, a i zwiększa odpowiedzialność, co zmusza do samodzielnego działania.

Równie ważnym czynnikiem wpływającym na działanie ludzi jest au-torytet Może on mieć charakter formalny (funkcyjny) i osobisty (nieformal-ny). Autorytet formalny wynika z rodzaju funkcji zajmowanego stanowiska i przypisywanych mu prawem uprawnień. Akceptacja tego autorytetu może wynikać stąd, że dana pozycja jest wyposażona w silną władzę lub że się przypuszcza, że tak jest. Autorytet nieformalny jest zdolnością do wywie-rania wpływu i pozyskiwania zwolenników, musi jednak być zaakceptowany przez osoby znajdujące się w sferze jego oddziaływania. Autorytet ten stanowi przejaw ważności, zaufania, wpływu, ogólnego uznania i respekto-wania jednostki, grupy czy instytucji, wynikający z posiadania wysokich kwalifikacji, wartości etycznych itp. Zasadza się on więc nie na „wielkości” stanowiska, lecz na „wielkości” człowieka.

Menedżerowi potrzebny jest zarówno autorytet fonnalny jak i nieformalny. Autorytetu formalnego potrzebuje on aby wymuszać posłu-szeństwo i posłuch dla podejmowanych decyzji oraz egzekwowania ich wy-

konawstwa, a także do funkcjonowania w układach systemu organizacyjnego firmy, czyli do zarządzania. Autorytet nieformalny jest mu potrzebny do takiego oddziaływania na ludzi, aby z własnej woli starali się właściwie re-alizować wyznaczone cele, a więc do przewodzenia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>