Menedżer

W podobny sposób definiuje to pojęcie R. Griffm(1999). Za menedże-ra uważa osobę, której podstawowym zadaniem jest realizacja procesu za-rządzania, tj. zestawu działań skierowanych na zasoby organizacji (ludzie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osią-gnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”

J. Stoner i jego współpracownicy(1992, 1997) nieodmiennie, tak samo postrzegają funkcje menedżera, widząc w nich osobę, która odpowiada za (po)kierowanie działaniami prowadzącymi do osiągnięcia celów organizacji, a więc osobę powołaną do zarządzania (kierowania), przez które rozumieją praktykę świadomego i ustawicznego kształtowania organizacji.

Menedżer jest więc osobą zatrudnioną do zarządzania, do sprawowania wszystkich funkcji (planowania, organizowania, motywowania- przewodzeni, kontrolowania) i korzystania ze wszystkich zasobów organizacji, bądź pewnego ich zakresu dla realizacji celów organizacji lub jej części. Jeśli organizacja bądź jej część podąża w nieodpowiednim kierunku sta-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>