MECHANIZM KONTROLI W PRACY MENEDŻERA Co I jak kontrolować?

Kontrolowanie jest funkcją zamykającą cykl zarządzania. Stanowi mechanizm sterujący, który łączy wszystkie funkcje: organizowania, za-trudniania i motywowania – z celami (planowaniem). Gdy zaistnieje taka potrzeba, wyzwala również nowe plany i cele, będące w większej zgodności z zasobami organizacji i otoczeniem, w którym operuje. Proces kontroli wy-znacza normy i w stosunku do nich mierzy postęp. Działania korekcyjne podejmowane są wówczas, gdy rozbieżność pomiędzy tym, co zostało za-planowane, a tym, co rzeczywiście ma miejsce, staje się zbyt wielka. Kontrola może być sprawowana przed, po lub w trakcie każdego etapu procesu transformacji. Kontrola jest najbardziej efektywna wówczas, gdy stosowana jest selektywnie, w krytycznych, najważniejszych, decydujących punktach (ogniwach) procesów organizacyjnych.

R. Webber (199) twierdzi, że kontrolę w organizacji sprawuje się dwoma podstawowymi sposobami: a) tradycyjnie przez wytyczne polityki, założenia i procedury i

b) przez systemy kontroli ze sprzężeniem zwrotnym, korygującym zachowanie w trakcie jego powstawania (występowania) lub bez-pośrednio po nim – jak dobrze pójdzie, zanim nagromadzi się zbyt wiele niepożądanych rezultatów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>