Mechanizm kontroli menedżerskiej

Funkcjonowanie organizacji wymaga ciągłego przechodzenia od pla-nowania do kontrolowania i na odwrót. Menedżer sporządza plan i następnie wykorzystuje system kontrolny do obserwowania postępu na rzecz wy-konania tego planu. System kontrolny z kolei mówi menedżerowi, że sprawy toczą się w pożądanym terminie i kierunku (należy wtedy utrzymać realizacje dotychczasowego planu) albo że sprawy nie posuwają się tak jak powinny (należy modyfikować aktualnie realizowany plan), albo że nastąpiła zmiana sytuacji (należy opracować nowy plan).

Tak więc menedżerska kontrola, jako jedna z funkcji zarządzania pole-ga na sprawdzaniu i korygowaniu działalności podwładnych w celu zapew-nienia, że zrealizowane zostaną zadania organizacji, a plany opracowane będą tak, aby zadania te zostały osiągnięte. Stosując się do tak rozumianej funkcji kontroli każdy kierownik, od naczelnego dyrektora do mistrza upewnia się, że wykonuje się to, co zamierzono wykonać. Jak to dziesiątki lat temu jasno ujął Fayol: „w przedsiębiorstwie kontrola polega na sprawdzaniu, czy wszystko, co się w nim dzieje jest w zgodzie z przyjętym planem, wydanymi instrukcjami i ustalonymi zasadami. Celem jej jest wskazanie słabych punk-tów i błędów po to, aby w przyszłości można je było naprawić lub wręcz ich uniknąć. Dotyczy ona wszystkiego – rzeczy, ludzi i działania”(Fayol 1926). Lub też, jak napisał Goetz „planowanie w zarządzaniu stosuje się w celu opracowania powiązanych ze sobą jednolitych i sprecyzowanych progra-mów”, podczas gdy „kontrola w zarządzaniu jest poszukiwaniem możliwości zmuszenia zdarzeń do zgodności z planem”(Koontz, ‚Donnell, 1968, s.66).

Ze względu na to, że kontrola zakłada istnienie celów i planów, bez ich znajomości żaden menedżer nie może spełniać funkcji kontrolnych. Nie może on sprawdzać, czyjego podwładny działa w pożądanym kierunku, jeśli nie posiada planu, choćby nawet najbardziej ogólnego i obejmującego choćby najkrótszy okres czasu. Oczywiście, im jaśniejsze, pełniejsze i bardziej skoordynowane są plany, im dalej wybiegają w przyszłość, tym pełniejsza może być kontrola.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>