Last but not least – podziękowania

Chciałabym – zgodnie z powszechnym dziś zwyczajem – złożyć podzię-kowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej książki. Wy-razy wdzięczności kieruję przede wszystkim do menedżerów, którzy po-wierzyli mi doradzanie swym pracownikom, a zarazem do wszystkich moich klientów, których zaufanie umożliwiło mi nabycie doświadczeń opisanych w niniejszej publikacji. Zapewniam przy tym, że przedstawiając różne reakcje klientów, nie opisywałam konkretnych osób, lecz uka-zywałam jedynie typowe wzorce zachowań, odwołując się do sytuacji zna-nych mi z mojej pracy.

Pragnę gorąco podziękować Giseli Bischof-Elten, bez której moja książka nigdy by nie powstała. Ogromnie wdzięczna jestem także Renate Hof, która cierpliwie znosiła moje wywody na temat outplacementu, chociaż o wiele chętniej podyskutowałaby o gender studies. Cierpliwy i kompetentny redaktor tekstu Jan Steinhagen wie, jak wielką wdzięczność żywię dla niego. A wreszcie – last but not least – dziękuję moim córkom Marie- -Louise, Caroline i Henriette, które dzisiaj równie dobrze jak ja orientują się w problematyce outplacementu. Niech będzie mi jednak wolno dodać, że bez nich ukończyłabym książkę o wiele szybciej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>