Kwestia kosztów z jednej strony

Kwestia kosztów z jednej strony, a z drugiej rosnąca znajomość technik komputerowych doprowadziły do tego, że wiele przedsiębiorstw chce sobie oszczędzić tych wydatków i woli sfinansować zwalnianemu pra-cownikowi biuro w domu (takie rozwiązanie odpowiada często również klientom). Firma, w której pracuję, też nie oferuje już pełnej pomocy in-frastrukturalnej, proponując jedynie pomoc sekretarską w określonych fazach poszukiwania pracy. Uważam zresztą, że z dydaktycznego punktu widzenia dobrze jest, jeśli menedżer musi przez jakiś czas sam organizo-wać własną działalność i kampanię poszukiwania pracy. Razem z klienta-mi opracowujemy napięty harmonogram zadań do samodzielnej realizacji, ustalamy stałe terminy spotkań z naszymi konsultantami, którzy nadzorują postępy prac i analizują wraz z klientami trudności w wykony-waniu zadań, a także organizujemy dwa razy w miesiącu spotkania wszystkich klientów, by umożliwić im wymianę doświadczeń.

Program outplacementu grupowego. Program outplacementu grupowego przeprowadza się w razie likwidacji całych działów bądź części przedsiębiorstwa. Przybiera on formę szkolenia, stąd też oferuje się go w określonym czasie pracownikom wszystkich szczebli hierarchii zawodowej. Outplacement grupowy rożni się od indy-widualnego zarówno słabszym dostosowaniem konsultacji do indywidu-alnych potrzeb klienta, jak i ograniczeniami czasowymi. Szkolenia w ra-mach programu outplacementu trwają od dwóch do pięciu dni. Organizuje je dział szkoleń przedsiębiorstwa zlecającego wykonanie usługi, a zajęcia przeprowadzają zewnętrzni konsultanci lub też całością zajmuje się ze-wnętrzna firma doradcza. Po przeprowadzeniu szkolenia oferuje ona czę-sto „gorącą linię” obsługiwaną przez jej konsultantów, a także możliwość korzystania w określonym czasie z infrastruktury biurowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>