Kontrola w nowoczesnej organizacji.

W nowoczesnych podręcznikach z zakresu nauk zarządzania wiele miejsca poświęca się problemom planowania i kontroli. Oba te procesy trak-tuje się łącznie, stojąc na stanowisku, że w momencie, gdy rozpoczyna się realizacja planu, musi się pojawić kontrola, aby sprawdzić postęp prac, wy-krywać odchylenia od planów oraz wskazywać kierunku działań korygują-cych. Jako zasadniczy w tym względzie podkreślają oni stosunek sprzężenia zwrotnego między planowaniem i kontrolą, twierdząc, że kontrola, jako jedna z funkcji zarządzania, polega na sprawdzaniu i korygowaniu działalności w celu zapewnienia, iż podjęte zadania zostaną zrealizowane, a plany będą opracowywane tak, by zadania te były wykonywane prawidłowo.

Szczególna funkcja kontroli w zarządzaniu rozwija się stosownie do zmian w zakresie i organizacji samego systemu zarządzania, stanowiąc re-zultat wzrostu zapotrzebowania kierownictwa na stałą, szybko dostarczoną, kompletną, rzetelną i sprawdzoną informację. W związku z tym właśnie kontrola rozbudowuje się i coraz wyraźniej wyodrębnia. Jeśli uzna się ją za podstawowy instrument dostarczanie kierownictwu niezbędnych informacji, widoczna staje się jej rola w stosunku do kierownictwa, polegająca na two-rzeniu podstaw do ustalania przesłanek wyboru optymalnego programu działania. Stosunek „sprzężenia zwrotnego” między zarządzaniem i kontrolą wyraża się powszechnie formułowaną tezą, że z jednej strony kontrola jest elementem zarządzania, ogniwem zamykającym cykl zorganizowanego działania, z drugiej zaś system zarządzania nie może funkcjonować sprawnie i efektywnie bez odpowiednio zorganizowanego systemu kontroli.

Co zmieniło się w poglądach na temat roli i miejsca kontroli w systemie zarządzania na poziomie makro i mikroorganizacyjnym na przestrzeni ostat-nich 15 lat? Odpowiadając na to pytanie należy zwrócić uwagę na dwa zjawi-

ska. Jeśli chodzi o nasz kraj to pierwsze wiąże się ze zmianą ustroju i odejściem od pewnych rozwiązań obowiązujących przez ostatnie pół wieku. Drugie natomiast wiąże się z poszukiwaniem i wypracowywaniem nowych koncepcji i podejść do kontroli dynamizujących jej związek z planowaniem i wyznaczających jej nową rolę zwłaszcza w powszechnym dziś zarządzaniu strategicznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>