Kontrola, jako środek porównawczy

K. Adamiecki sformułował dwa zadania kontroli. Jego uwagi pozostają w tej kwestii aktualne po dzień dzisiejszy. Pierwszym zadaniem kontroli jest sprawdzanie, czy wykonanie zgadza się z planem, czyli wzorcem, który został ustalony na podstawie analizy: kontrola musi przy tym wykazać stopień odchylenia wykonania od wzorca. Z tak postawionego zadania kon-troli zdawałoby się na pozór, że jej znaczenie zmniejsza się w miarę tego, jak wykonanie staje się coraz doskonalsze i zbliża się do wzorca. Nie trzeba jednak zapominać, że doskonałość wykonania jest w znacznym stopniu wy-nikiem ciągłego porównywania z wzorcem, czyli kontroli. Można by po-wiedzieć, że kontrola odgrywa rolę barier, które nakierowują wykonanie ku postanowionemu wzorcowi. „Nie możemy sobie wprost wyobrazić, pisał nadzwyczaj przenikliwie w 1927 roku, aby wykonanie mogło zgodzić się z postawionym sobie planem – wzorcem, gdybyśmy go nie sprawdzali nie-ustannie. Bez takiej kontroli (nakierowujących barier) bylibyśmy w położeniu człowieka, który obmyślił i wytknął sobie najlepszą drogę dojścia do jakiegoś punktu, ale wstąpiwszy na nią zamknął oczy, lub pozbył się innych z pięciu swoich zmysłów, innymi słowy pozbył się „swoich najważniejszych i tak czułych środków kontroli”. Oczywiście szanse kroczenia po tej drodze zmalałyby tak dalece, że człowiek ten tylko przypadkiem doszedłby do celu” (Adamiecki, 197,s. 232).

Był Profesor Adamiecki zwolennikiem kontroli ciągłej. Uzasadnienia dla takiego typu kontroli można szukać w jego wykształceniu inżynierskim i doświadczeniu kierowniczym. Twierdził, że należy sprawdzać „na całej drodze”. W miarę zbliżania się do wzorca mamy wprawdzie do czynienia z mniejszymi odchyleniami, ale musimy je sprawdzić i mierzyć aż do samego końca drogi, jeżeli chcemy, aby wykonanie zgodziło się ostatecznie z wzor-cem. Widzimy więc, że w ujęciu Adamieckiego kontrola wykonania jest nie-uniknioną konsekwencją postawienia sobie planu wzorcowego i nie może być uważana za drugorzędną zasadę naukowej organizacji, którą można by osła-bić lub pominąć jako coś, co komplikuje lub podraża proces wykonania.

Kontrola, jako środek porównawczy wykonania z planem i wskazujący wielkość odchyleń, jest bezpośrednio związana z planem i całkowicie od niego zależna. Im plan jest więcej szczegółowy i ściślejszy, tym kontrola musi być bardziej szczegółowa i bardziej ścisła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>