Kontrola jako faza cyklu

„Ostatnim, zawsze koniecznym etapem cyklu działania zorganizowa-nego jest skontrolowanie wykonania – pisał J. Zieleniewski – czyli porównanie wykonania z odpowiednim wzorcem i wyciągnięcia z tego porównania wniosków na przyszłość” (Zieleniewski, 1969, s. 325)

Jest to etap ostatni w sensie następstwa racjonalnego, bo nie można po-równywać wykonania z jego wzorcem, zanim ono nie nastąpi. W praktyce i ten etap przeplata się z innymi, i to w trojaki sposób. Po pierwsze, wnioski wysnute z kontroli kończącej jakiś cykl działania są zarazem punktem wyj-ścia do bardziej precyzyjnego określenia celów i opracowania planu następ-nego cyklu analogicznego działania. Po drugie, niekiedy porównanie wska-zuje tak wielkie i tak niekorzystne odchylenie wykonania od wzorca, że wynik działania (dzieło lub wytwór) wymaga odrzucenia i działanie trzeba ponowić. Po trzecie, kontroli trzeba dokonywać i rzeczywiście dokonuje się jej w różnych przedziałach działania. Kontrole wykonane w węższych prze-działach przeplatają się więc z innymi etapami działania, dotyczącymi na-stępnych kolejnych fragmentów procesu, po czym, niezależnie od tego, cały szerszy przedział obejmujący ów szereg fragmentów musi być skontrolowa-ny.

Nie ulega wątpliwości, że najpowszechniej kontrola analizowana jest jako faza (nieodłączny element) cyklu działania zorganizowanego. Wypły-wające z niej wnioski z reguły są punktem wyjścia kolejnego działania. W związku z pewną powtarzalnością działań stanowi to przesłankę określenia ich sekwencji cyklem działania zorganizowanego. Sam cykl, ze względu na zalecenie, co robić, aby działanie było zorganizowane, nazywany jest zasadą działania zorganizowanego. Jedna z najstarszych wersji tej zasady, sformułowana przez H. Le Chateliera na podstawie wskazówek Ch. Bernarda, bardzo wyraźnie określa miejsce kontroli pośród innych rodzajów dzia-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>