Koncepcja

Najprościej, a jednocześnie najwyraźniej mechanizm rozszerzenia kontroli został zarysowany przez A.W. Gouldnera(1954). Przyjął on założe-nia, że odpowiedzią na sformułowany przez kierownictwo postulat zwięk-szenia kontroli jest ustanowienie i stosowanie ogólnych i bezosobowych przepisów regulujących procesy wewnątrzorganizacyjne. Jednym ze skutków stosowania tych przepisów jest niezamierzone ograniczenie władzy kierownictwa wewnątrz organizacji. W połączeniu z niskim stopniem inter-nalizacji celów sprecyzowanie minimalnych wymagań stawianych zacho-waniu się uczestników organizacji zwiększa rozpiętość między celami i ich osiąganiem, ponieważ w większości przypadków zachowanie nie wykracza poza przyjęte minimum. Kierownictwo organizacji pragnie nie dopuścić do obniżenia się jej sprawności. W związku z tym oczywista staje się koniecz-ność zwiększenia nadzoru. Odbywa się to przez rozbudowę i uszczegóło-wienie już stosowanych lub nowych przepisów organizacyjnych. W ten spo-sób rodzi się błędne koło podporządkowania i kontroli.

Koncepcja ta bardziej służy wyjaśnianiu złożonych problemów władzy wewnąrzorganizacyjnej niż kontroli w przyjętym przez nas rozumieniu. Ma ona jednak ważny aspekt i dla naszych rozważań. Okazuje się, że ilekroć obserwuje się dysfunkcje lub zachwiania równowagi w określonych

systemach, tylekroć odpowiedzią na nie jest nasilenie nadzoru. U podstaw takiej reakcji leży bardzo prymitywne wyobrażenie o pracownikach, ich potrzebach, ambicjach i kierunkach identyfikacji. Prawdopodobnie w tych systemach społecznych, w których reakcją na dysfunkcje i zakłócenia w funkcjonowaniu organizacji jest wzmocnienie nadzoru, bardzo szeroko rozpowszechniło się przekonanie o wyższości autorytatywnego stylu kiero-wania oraz karzącej roli kierownictwa. Dążąc do legitymizacji różnych spo-sobów władzy (zarządzania), kierownictwo nalega na wydawanie przepisów, norm racjonalizujących zachowanie podwładnych. Zmniejszają one napięcia wywołane przez podporządkowanie i kontrolę, ale nie rozwiązują problemów sprawnego funkcjonowania organizacji. Bieżące funkcjonowanie organizacji rodzi napięcia, które sprawiają, że podporządkowanie i kontrola stają się niezbędne. Trzeba jednak pamiętać, że podporządkowanie, a zwłaszcza kontrola, utrwala słabą motywację pracowników. W gruncie rzeczy to ona właśnie zmusiła do poddania ich działalności ścisłej kontroli. Przez wzmocnienie nadzoru uruchamia się kolejne błędne koło.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>