Kierownicy i pracownicy

Zdarza się, że technik zarządzania przez cele wywołuje skłonność do autokratycznego stylu kierowania, ograniczenia znaczenia pracy zespołowej, możliwość powstania zakłamań informacyjnych. Jednak harmonizuje potrzeby pracowników z wymaganiami przedsiębiorstwa. Jej zaletą jest upowszechniony w literaturze opis warunków i istoty jej działania, co ułatwia praktyczne zastosowanie jej. W omawianej technice najważniejsze są cele, wśród których wymienia się poszczególne działania niezbędne do re-alizowania strategii danej organizacji i do osiągnięcia zadań rocznych. Jest to technika pozwalająca na integrowanie i nakierowanie wysiłków wszystkich członków organizacji na osiąganie celów przyjętych przez naczelne kierownictwo, zgodnie ze strategią organizacji.

Inną istotną cechą zarządzania przez cele jest nacisk na czynne anga-żowanie się kierowników i pracowników na wszystkich szczeblach organi-zacji. Główną korzyścią dla stosujących tę technikę jest lepsza motywacja pracowników. Sam proces uczestnictwa prowadzi do lepszego komuniko-wania się i wzajemnego zrozumienia między kierownikami a ich podwład-nymi. Możliwa jest bardziej obiektywna ocena wyników przy ograniczeniu niebezpieczeństwa subiektywnych opinii i sądów, z drugiej strony zastoso-

wanie zarządzania przez cele zakończyć się może niepowodzeniem w przy-padku braku poparcia kierownictwa najwyższego szczebla i delegowaniu wdrożenia programu na niższy szczebel zarządzania. Może to spowodować ograniczenie skuteczności zarządzania przez cele, gdyż cele i plany spływają-ce na niższe szczeble zarządzania nie zawsze są faktycznie celami i planami najwyższego kierownictwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>