Jak więc wygląda zapotrzebowanie na specjalistów?

A co się tyczy naszej rozmowy, to wie, że jestem czymś w rodzaju doradcy personalnego. Jak więc wygląda zapotrzebowanie na pięćdzie- sięcioczteroletnich specjalistów w dziedzinie kontrolingu z doświadcze-niem na rynkach międzynarodowych? Czy miałabym dla niego jakieś ofer-ty? Cóż, nie interesuje go trening aktywnego poszukiwania pracy, przypuszczalnie ulubione zajęcie konsultantów ds. outplacementu. On jako człowiek, który legitymuje się osiemnastoletnim doświadczeniem na kie-rowniczym stanowisku i który sam przeprowadził wiele rozmów kwalifi-kacyjnych, naprawdę go nie potrzebuje. Nie chce tu bynajmniej dyskwa-lifikować moich usług, ale są one raczej przeznaczone dla starszych menedżerów, którzy nie są już w stanie sami sobie poradzić. Ma zresztą znakomite kontakty w środowisku doradców personalnych, więc napraw-dę nie widzi potrzeby angażowania mnie.

Obiecał jednak zarządowi, że przeprowadzi tę rozmowę, a czego obieca, zawsze dotrzymuje. A ponadto czy przypadkiem moje honorarium nie ma być odliczone od ewentualnej kwoty odprawy? Na to w żadnym wypadku nie przystanie. Jeśli miałoby rzeczywiście dojść do rozstania z firmą, z pewnością potrafi sam sobie poradzić, wystarczy spojrzeć, iloma kontaktami dysponuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>