Interesujące koncepcje kontroli

Interesujące koncepcje kontroli odnaleźć można w podejściu syste- mowym(zarządzaniu systemowym, analizie systemowej). Ma ono bardzo bogaty i oryginalny dorobek teoretyczny z punktu widzenia kontroli. W tym

ujęciu zaleca się ograniczenie do minimum ingerencji z zewnątrz w sposoby realizacji celów. Postuluje się kontrolę wyników dokonywaną przez wykonawców, jak też usytuowanie ogniw kontrolujących na potrzeby zarządzania bardzo wysoko w hierarchii szczebli organizacyjnych. Ocena wyników całej organizacji i poszczególnych stanowisk ma charakter wszechstronny. Wykrycie niedociągnięć nie może być mechanicznie sprzężone ze stosowanie sankcji, lecz powinno prowadzić do wspólnej rzeczowej analizy przyczyn zjawisk negatywnych oraz sposobów ich unikania w przyszłości. Stwierdzenie pozytywnych osiągnięć ma istotne znaczenie dla wypracowania metodyki sukcesu, którą można zalecać innym stawiskom lub organizacjom.

W koncepcji zarządzania systemowego proponuje się, aby problemy kontroli rozwiązywać przez dokładne opisy pracy kierowników i innych stra-tegicznie ważnych stanowisk. Opisy takie powinny zawierać następujące elementy podstawowe: granice uprawnień do podejmowania decyzji, kluczo-we obszary działań, planowane wyniki i standardy ich wykonywania, pod-stawy pomiaru wyników, propozycje usprawnień dotyczące trybu pracy ko-mórki, którą kierownik zarządza, lub stanowiska, które zajmuje. Warunek sporządzania opisów w pracy sprzyja kształtowaniu się samokontroli wyko-nawcy. Jest to widoczne w tych instytucjach, gdzie motywacja do pracy opar-ta jest na wartościach poznawczych, samoświadomości celów i oczekiwanych wyników. Jest to także widoczne w tych przedsiębiorstwach, które wykorzy-stują automatyzację procesów produkcji i są nastawione na jakość działania.

Idea samokontroli najpełniej urzeczywistnia się w strukturach zada-niowych i organicznych. W tych właśnie strukturach pracownicy reprezentują najwyższe kwalifikacje fachowe, uczestniczą w wykonywaniu całościowego zadania, realizując przydzielone im zadania cząstkowe i jednostkowe. Te ostanie są tak sformułowane, że zachęcają do samodzielnego określania me-tod, sposobów i środków, jakimi mają być one wykonywane. Również obowiązki wykonawcy, jego uprawnienia i zakres odpowiedzialności są stale określane i aktualizowane w kontaktach z innymi uczestnikami procesu realizacji zadań. Treścią tych kontaktów jest przekazywanie informacji zwrotnych, co sprzyja koordynacji, a jednocześnie kontroli działań zespołu. Kształtuje się ten sposób swoista więź kulturowa, na którą składają się m. in. względnie stałe przekonanie o wspólnocie interesów, a także standardy

i kryteria oceny indywidualnego wkładu pracy i wiedzy oraz końcowych osiągnięć. Owe standardy i kryteria sprzyjają najmocniej samokontroli, która stymuluje doskonalenie własne, rozwój wiedzy i umiejętności korzystania z niej. Ten rodzaj samokontroli nazywamy twórczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>