Intensywne pragnienie współuczestnictwa

Niedokładne: Nie wszystkie ważne aspekty wyników poddają się mierze-niu, często mierniki nie pozwalają uchwycić ważnych zmian wyników, do-bre wyniki nie mogą być odpowiednio zdefiniowane w kategoriach mierni-ków, a same mierniki bez trudu mogą być sabotowane.

Czy moi podwładni pragną współuczestniczyć w zarządzaniu i pozy-tywnie reagują na nadarzające się okazje przejęcia odpowiedzialności za podejmowanie decyzji i wyniki?

Intensywne pragnienie współuczestnictwa: Pracownicy chętnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, są zdolni wnieść swój wkład do procesu de-cyzyjnego, pragną też przejmować szerszą odpowiedzialność.

Niewielka chęć współuczestnictwa: Pracownicy nie chcą być włączani do zbyt wielu decyzji, nie pragną ponoszenia dodatkowej odpowiedzialności, nie są w stanie wnieść poważniejszego wkładu do podejmowania decyzji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>