Griffin przyjmuje założenie, że…

Z odpowiedzi na pytania zawarte w tabl. nr 1 wynika forma kontroli organizacyjnej, jaką powinien zastosować menedżer. Zaproponowane przez R. Griffma (1999, s.69) drzewo decyzyjne pokazane na rys. 3 ilustruje, w jaki sposób różne odpowiedzi prowadzą do różnych typów kontroli. Me-nedżer odpowiada na pytania z tablicy i posuwa się po jednej ze ścieżek drzewa decyzyjnego. Na przykład, jeżeli menedżer reprezentuje partycypa-cyjny styl przywództwa, organizację cechuje partycypacyjna kultura, a pra-cownicy chętnie współuczestniczą w podejmowaniu decyzji (prawa ścieżka wykresu), najlepszą formą będzie zapewne kontrola angażująca pracowni-ków. Zauważmy, że nie wszystkie ścieżki (włącznie z tą, którą właśnie prze-szliśmy) obejmują wszystkie cztery pytania: jeżeli menedżerowie i organizacje mają charakter partycypacyjny, a pracownicy pragną współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji, kontrola angażująca pracowników będzie praw-dopodobnie właściwą formą, niezależnie od dokładności mierników.

R. Griffin przyjmuje założenie, że kontrola angażująca pracowników powinna im dostarczyć wewnętrznych nagród, takich jak poczucie osiągnięć, zadowolenie z siebie, poczucie odpowiedzialności i dokonań. Organizacja może dodatkowo zastosować również wzbogacenie treści pracy albo zmodyfikować czas pracy, na przykład na elastyczny. Natomiast biurokra-tyczny system kontroli może pasować do strategii motywacji zewnętrznej, oferującej nagrody zewnętrzne, takie jak symbole statusu płacowego, rodzaj i wielkość pomieszczeń do pracy. Większość organizacji wymaga wielorakich systemów kontroli, obejmujących nie tylko kontrolę organizacyjną,

lecz również kontrolę operacyjną i strategiczną. Dlatego przedstawione ramy rozumowania należy traktować jako jedynie ogólny przewodnik, pomagający menedżerom lepiej zrozumieć właściwe podejście do kontroli w ich organizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>