Funkcja kontrolowania

kierownicze przywództwo jest wynikiem połączenia wrodzonego ta-lentu z wyuczonymi umiejętnościami, pomocnymi w uzasadnionym korzystaniu z władzy nad innymi, w dążeniu do osiągnięcia celów organizacji.

Funkcja kontrolowania powinna być wykonywana w zgodzie z poniższymi zasadami: <«> kontrolowanie jest systematycznym wysiłkiem podjętym dla określe-nia wzorców (norm, standardów) działań, porównania ich z osiągnię-tymi wynikami oraz podejmowania – w razie konieczności – działań korygujących,

racją bytu kontroli jest dokonywanie pomiarów zarówno wyników, jak i odchyleń od wzorców, skuteczność kontroli zależy od szybkości reakcji na odstępstwa, a nie od ich stwierdzania,

kontrola końcowa (wyników) zużyła się na rzecz kontroli antycypu-jącej, wyprzedzającej zdarzenia (skutki zdarzeń), selektywna kontrola w punktach najważniejszych dla sukcesu przed-sięwzięcia jest najbardziej efektywną formą kontroli.

W dalszych naszych rozważaniach zajmiemy się tą, ostatnią z wymienionych funkcji zarządzania, patrząc na nią przez pryzmat sta-nowisk (funkcji i ról), jakie zajmują współcześni menedżerowie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>