Etapy procesu kontroli

W podręcznikach z zakresu nauk zarządzania utrwalił się sposób ana-lizy procesu kontroli, w którym wyodrębnia się cztery etapy: 1. ustalenie (określenie) norm (standardów) wykonywanych zadań (pomiaru efektywności)

-2. dokonanie pomiaru rzeczywiście wykonanych zadań (pomiar efektyw-ności) 3. porównanie wykonania (poziomu rzeczywiście wykonanych zadań) z normami (sprawdzenie czy efektywność jest zgodna z normami)

-4. podjęcie działań korygujących (korygowanie odchyleń od norm i planów). W gruncie rzeczy od wydanego w 1951 roku podręcznika H. Koontza i C. ’Donnella „Zasady zarządzania” w ujmowaniu procesu kontroli jako funkcji zarządzania nie odnotowuje się istotnego postępu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>